Διαμαρτυρία για την τροπολογία για τα τμήματα ένταξης που κατατέθηκε προς ψήφιση στη βουλή

Διαμαρτυρία σχετικά με την τροπολογία του άρθρου 6 παρ. 1 του νόμου 3699/2008 που κατατέθηκε προς ψήφιση στη βουλή από την Ομάδα Αναπληρωτών Βιολόγων και την Ομάδα Αναπληρωτών Γεωλόγων

Συγκεκριμένα στην τροπολογία αναφέρονται τα εξής: 

«Στα ΤΕ των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι μαθητές υποστηρίζονται από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 με εξειδίκευση στην ΕΑΕ. Στα ΤΕ των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις οποίες φοιτούν έως 300 μαθητές, τοποθετείται ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 και ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, ενώ στα ΤΕ των σχολικών μονάδων, στις οποίες φοιτούν περισσότεροι από 300 μαθητές, εκ των οποίων τουλάχιστον 15 με διαγνωσμένη από αρμόδιο δημόσιο φορέα αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τοποθετούνται ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 και ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.

Ο αριθμός των θέσεων κατά κλάδο και ειδικότητα που προκύπτει σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, ισοδυναμεί με αριθμό οργανικών θέσεων

Θεωρούμε ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και δημιουργεί τεράστιες αδικίες καθώς θα έχει ως αποτέλεσμα τόσο τον αποκλεισμό των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ04 από τη διεκδίκηση θέσεων σε ΤΕ όσο και τον αποκλεισμό των μαθητών από την υποστήριξη στα μαθήματα των φυσικών επιστημών μιας και η συντριπτική πλειοψηφία των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αριθμεί κάτω από 300 μαθητές πέραν ίσως από ορισμένα σχολεία μεγάλων αστικών κέντρων.

Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι οι ώρες των φυσικών επιστημών στο Γυμνάσιο είναι συνολικά περισσότερες από τις αντίστοιχες των μαθηματικών (13 έναντι 12 συνολικά στις 3 τάξεις.) Επομένως θα ήταν αναμενόμενο στα σχολεία με λίγους μαθητές να προβλέπεται να «τοποθετείται ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 και ένας εκπαιδευτικός ΠΕ03 ή ΠΕ04».

Τα τελευταία χρόνια εργάζονται ως αναπληρωτές πάνω από 500 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ04 σε δομές της ΕΑΕ με εξειδίκευση και εμπειρία στο αντικείμενο ενώ στη σχετική προκήρυξη 3ΕΑ/2019 συμμετείχαν πάνω από 1200 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ04.

Κάθε χρόνο επιλέγουν να διαθέσουν τον εαυτό τους στην υπηρεσία του ευαίσθητου αυτού τομέα εκπαίδευσης, στηρίζοντας μαθητές με αναπηρίες και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, πολλές φορές μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. 

Για επιβράβευση, αντί να τους δοθεί η ευκαιρία να διεκδικήσουν τη μονιμοποίησή τους, έρχεται η παραπάνω ρύθμιση που τους καθιστά ουσιαστικά περιττούς και τους θέτει εκτός τάξης!

Πέρα όμως από την κοινωνική διάσταση του θέματος όσον αφορά τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, δημιουργείται και ζήτημα ισότητας και παροχής ίσων ευκαιριών μεταξύ των μαθητών των μεγάλων αστικών κέντρων και των μαθητών της επαρχίας και των νησιών.

 Η παραπάνω ρύθμιση στερεί το δικαίωμα από τους δεύτερους στην υποστήριξη στα μαθήματα των φυσικών επιστημών με ότι αυτό συνεπάγεται τόσο για την ομαλή ένταξή τους στη μαθησιακή διαδικασία και για την σχολική τους επίδοση όσο και για την είσοδό τους στα ΑΕΙ και ΤΕΙ

Επιπρόσθετα, από την ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση του 2017-18 της ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, προκύπτει ότι η χώρα μας συγκαταλέγεται στην κατηγορία χωρών με χαμηλό ποσοστό (2.5-6.6%) μαθητών με επίσημη διάγνωση ως μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές μαθησιακές ανάγκες ως προς το σύνολο των μαθητών που φοιτούν σε όλους τους τύπους σχολικών μονάδων της τυπικής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Αυτό σημαίνει ότι το δυνητικό ποσοστό των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές μαθησιακές ανάγκες κυμαίνεται πάνω από 10% σύμφωνα με την ίδια μελέτη. Με βάση αυτά τα δεδομένα, σε μαθητικό δυναμικό 200 μαθητών αντιστοιχούν τουλάχιστον 20 μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές μαθησιακές ανάγκες οι οποίοι θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να υποστηρίζονται σε ΤΕ.

Επομένως, ο αριθμός των ΤΕ σε σχολική μονάδα 200 μαθητών αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 5, αριθμός που δικαιολογεί ταυτόχρονη τοποθέτηση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ03 και ΠΕ04. 

Ολοκληρώνοντας, για τα ζητήματα που θίγονται στην παρούσα επιστολή, καταθέτουμε ενδεικτικά τις παρακάτω προτάσεις

Την αναδιατύπωση της τροπολογίας έτσι ώστε

  • Στα ΤΕ των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις οποίες φοιτούν έως 200 μαθητές, τοποθετείται ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 και ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 ή ΠΕ04. Η τοποθέτηση εκπαιδευτικών, σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ03 και ΠΕ04 να γίνεται σε ποσοστό 50% ανά κλάδο
  • Στα ΤΕ των σχολικών μονάδων στις οποίες φοιτούν περισσότεροι από 200 μαθητές, τοποθετούνται ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 και ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.

Ομάδα Αναπληρωτών Γεωλόγων

Ομάδα Αναπληρωτών Βιολόγων

Πηγή Αναπληρωτές Βιολόγοι
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online