Υποτροφίες προ/μεταπτυχιακών σπουδών από το Ίδρυμα Ιωάννου Διαμαντή Πατέρα

Το Ίδρυμα Υποτροφιών Ιωάννου Διαμαντή Πατέρα προκηρύσσει για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 δύο υποτροφίες εσωτερικού για προπτυχιακές σπουδές σε ΑΕΙ και μία υποτροφία εξωτερικού για μεταπτυχιακές σπουδές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προϋποθέσεις χορήγησης υποτροφιών

Εσωτερικού: Οι υποψήφιοι υπότροφοι να είναι

 • Χίοι στην καταγωγή,
 • απόφοιτοι από όλα τα Λύκεια του Νομού Χίου με βαθμό «Λίαν Καλώς» και διαγωγή κοσμιωτάτη
 • οικονομικά αδύνατοι.


Εξωτερικού: Οι υποψήφιοι υπότροφοι να

 • είναι Χίοι στην καταγωγή,
 • είναι οικονομικά αδύνατοι,
 • να έχουν περατώσει τις σπουδές τους σε AEI με βαθμό «Λίαν Καλώς».

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν σχετική αίτηση που παρέχεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ιδρύματος (www.paterasfoundation.gr) και να αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε μορφή pdf από 8/11/2019 μέχρι και 10/02/2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Δικαιολογητικά για υποτροφίες Εσωτερικού

 • Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου.
 • Πιστοποιητικό εγγραφής σε Ανώτατη Σχολή και σειρά επιτυχίας.
 • Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας προηγούμενου ακαδημαϊκού Έτους και εγγραφής στο νέο Εξάμηνο (για τους ήδη φοιτούντες υποψηφίους).
 • Πιστοποιητικό γεννήσεως, από το οποίο να προκύπτει η Χιακή καταγωγή του υποψηφίου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν γεννήθηκε στη Χίο, πιστοποιητικό για την Χιακή καταγωγή τουλάχιστον ενός εκ των γονέων του.
 • Δήλωση φόρου εισοδήματος και περιουσίας της οικογένειας συνοδευόμενη με το αντίστοιχο εκκαθαριστικό ή πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας από τον αρμόδιο εκάστοτε φορέα.

Δικαιολογητικά για υποτροφία Εξωτερικού.

 • Αντίγραφο Πτυχίου ΑΕΙ.
 • Βεβαίωση αποδοχής και εγγραφής από Πανεπιστήμιο Εξωτερικού (μεταφρασμένη και επικυρωμένη).
 • Αντίγραφο Πτυχίου που να πιστοποιεί την άρτια γνώση της ξένης γλώσσας που ομιλείται στην χώρα που ο υποψήφιος πρόκειται να σπουδάσει.
 • Πιστοποιητικό γεννήσεως, από το οποίο να προκύπτει η Χιακή καταγωγή του υποψηφίου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν γεννήθηκε στη Χίο, πιστοποιητικό για την Χιακή καταγωγή τουλάχιστον ενός εκ των γονέων του.
 • Δήλωση φόρου εισοδήματος και περιουσίας της οικογένειας συνοδευόμενη με το αντίστοιχο εκκαθαριστικό ή πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας από τον αρμόδιο εκάστοτε φορέα.

Διάρκεια Υποτροφιών

Οι υποτροφίες είναι ετήσιες και παρέχονται για δέκα μήνες (από 1η Οκτωβρίου έως 31 Ιουλίου). Ανανεώνονται δε μέχρι το πέρας των σπουδών του υποτρόφου εφ’ όσον εξακολουθούν να υπάρχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Το Ίδρυμα ωστόσο δύναται να διακόψει υποτροφία αν ο υπότροφος

 • παραιτηθεί γραπτώς αυτής,
 • διακόψει τις σπουδές του ή επιδείξει αμέλεια για αυτές,
 • καταδικασθεί από ελληνικό ή ξένο δικαστήριο για οποιοδήποτε παράπτωμα,
 • δεν προσκομίσει εγκαίρως το ανά εξάμηνο πιστοποιητικό της Σχολής του περί ανελλιπούς φοιτήσεως και καλής επίδοσης στα μαθήματα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Ιδρύματος καθημερινά στα τηλέφωνα 210 4291093/4 (κα. Βούρου Ευαγγελία).

Πηγή Ίδρυμα Ιωάννου Διαμαντή Πατέρα
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online