Υποτροφίες μεταδιδακτόρων από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προσκαλεί για την υποβολή προτάσεων υποτροφίας Μεταδιδακτόρων, στο πλαίσιο του προγράμματος με κωδικό «82561» και τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ». Στόχος των Δράσεων Ανταποδοτικών Υποτροφιών Μεταδιδακτόρων είναι η υποστήριξη της χορήγησης υποτροφιών με βάση τις ακαδημαϊκές και ερευνητικές επιδόσεις σε νέους Μεταδιδάκτορες των τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και η επιλογή τους γίνεται με ακαδημαϊκά και ερευνητικά κριτήρια.

Κριτήρια Αξιολόγησης Υποψηφίων Μεταδιδακτόρων

Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων που συνεκτιμώνται κατ’ ελάχιστον είναι τα ακόλουθα:

1. Έκθεση Ερευνητικού Αντικειμένου Μεταδιδακτορικής Έρευνας (Έως 60 μόρια). Αξιολογείται η Έκθεση Ερευνητικού Αντικειμένου Mεταδιδακτορικής Έρευνας για τις περιπτώσεις των Υποψηφίων Μεταδιδακτόρων, με ακρίβεια ενός (1) δεκαδικού ψηφίου, ως προς τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Την πληρότητα και σαφήνεια της έκθεσης (0 έως 25 μόρια). Αξιολόγηση της περιγραφής του ερευνητικού αντικειμένου, της σαφήνειας, της μεθοδολογίας και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.
  • Την πρωτοτυπία / καινοτομικότητα του ερευνητικού αντικειμένου (0 έως 25 μόρια). Αξιολόγηση της πρωτοτυπίας του θεωρητικού πλαισίου και των ερευνητικών ερωτημάτων και υποθέσεων εργασίας, καθώς επίσης και της καινοτομίας στη σύλληψη και τη στόχευση του ερευνητικού αντικειμένου.
  • Την ωριμότητα του ερευνητικού αντικειμένου (0 έως 10 μόρια). Αξιολογείται ο βαθμός ωριμότητας του ερευνητικού αντικειμένου, λαμβάνοντας υπόψη την έως τώρα ερευνητική πορεία και τα ερευνητικά αποτελέσματα του υποψηφίου επί του προτεινόμενου ερευνητικού αντικειμένου, στο πλαίσιο της συνεισφοράς του στην ερευνητική ομάδα που ανήκει.

2. Βαθμός Πτυχίου (5 έως 10 μόρια). Αντιστοιχεί στο βαθμό πτυχίο ή διπλώματος, με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων.

3. Προηγούμενη ακαδημαϊκή επίδοση και άλλη εμπειρία (Έως 10 μόρια). Αξιολογείται το συνολικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου με ακρίβεια ενός (1) δεκαδικού ψηφίου, με συνεκτίμηση των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών, την ερευνητική δραστηριότητα, την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, τις δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, τις ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, την ακαδημαϊκή ή ερευνητική εμπειρία και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα σχετίζεται με τη μεταδιδακτορική έρευνα.

4. Κοινωνικο-οικονομικά στοιχεία υποψηφίου (Έως 10 μόρια). Αξιολογείται το κοινωνικό και οικονομικό προφίλ του υποψηφίου με ακρίβεια ενός (1) δεκαδικού ψηφίου, με συνεκτίμηση στοιχείων όπως ο τόπος μόνιμης κατοικίας των γονέων, το οικογενειακό εισόδημα, η οικογενειακή κατάσταση, ποσοστά Α.Μ.Ε.Α. του υποψηφίου.

5. Διεπιστημονικότητα του ερευνητικού έργου (Έως 10 μόρια). Αξιολογείται εάν το ερευνητικό πρόγραμμα συνδυάζει περισσότερες της μιας επιστημονικές περιοχές και πεδία, όπως π.χ. Χημεία και Βιολογία, Φυσική και Μαθηματικά κλπ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή αίτησης ΕΔΩ.

Πηγή Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online