Υποτροφίες διδακτορικών σπουδών από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προσκαλεί για την υποβολή προτάσεων υποτροφίας Υποψηφίων Διδακτόρων, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ». Στόχος των Δράσεων Υποτροφιών σε Υποψήφιους Διδάκτορες είναι η υποστήριξη της χορήγησης υποτροφιών στους υποψήφιους διδάκτορες των τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και η επιλογή γίνεται κατόπιν αξιολόγησης των υποψηφίων με βάση τα παρακάτω κριτήρια.

Κριτήρια αξιολόγησης

1. Έκθεση Ερευνητικού Αντικειμένου (Έως 60 μόρια). Αξιολογείται η Έκθεση Ερευνητικού Αντικειμένου για τις περιπτώσεις των Νέων Υποψηφίων Διδακτόρων, με ακρίβεια ενός (1) δεκαδικού ψηφίου, ως προς τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Την πληρότητα και σαφήνεια της έκθεσης (0 έως 25 μόρια). Αξιολόγηση της περιγραφής του ερευνητικού αντικειμένου, της σαφήνειας, της
  • μεθοδολογίας και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.
  • Την πρωτοτυπία / καινοτομικότητα του ερευνητικού αντικειμένου (0 έως 35 μόρια). Αξιολόγηση της πρωτοτυπίας του θεωρητικού πλαισίου και των ερευνητικών ερωτημάτων και υποθέσεων εργασίας, καθώς επίσης και της καινοτομίας στη σύλληψη και τη στόχευση του ερευνητικού αντικειμένου.

Για τις περιπτώσεις των ώριμων Υποψηφίων Διδακτόρων, η Έκθεση Ερευνητικού Αντικειμένου αξιολογείται, με ακρίβεια ενός (1) δεκαδικού ψηφίου, ως προς τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Την πληρότητα και σαφήνεια της έκθεσης (0 έως 25 μόρια). Αξιολόγηση της περιγραφής του ερευνητικού αντικειμένου, της σαφήνειας, της μεθοδολογίας και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.
  • Την πρωτοτυπία / καινοτομικότητα του ερευνητικού αντικειμένου (0 έως 25 μόρια). Αξιολόγηση της πρωτοτυπίας του θεωρητικού πλαισίου και των ερευνητικών ερωτημάτων και υποθέσεων εργασίας, καθώς επίσης και της καινοτομίας στη σύλληψη και τη στόχευση του ερευνητικού αντικειμένου.
  • Την ωριμότητα του ερευνητικού αντικειμένου (0 έως 10 μόρια). Αξιολογείται ο βαθμός ωριμότητας του ερευνητικού αντικειμένου, λαμβάνοντας υπόψη την έως τώρα ερευνητική πορεία και τα ερευνητικά αποτελέσματα του υποψηφίου επί του προτεινόμενου ερευνητικού αντικειμένου.

2. Βαθμός Πτυχίου (5 έως 10 μόρια). Αντιστοιχεί στο βαθμό πτυχίο ή διπλώματος, με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων

3. Προηγούμενη ακαδημαϊκή επίδοση και άλλη εμπειρία (Έως 10 μόρια). Αξιολογείται το βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου με ακρίβεια ενός (1) δεκαδικού ψηφίου, με συνεκτίμηση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, τις δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, τις ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, την ακαδημαϊκή ή ερευνητική εμπειρία και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα σχετίζεται με τη διδακτορική διατριβή.

4. Κοινωνικο-οικονομικά στοιχεία υποψηφίου (Έως 10 μόρια). Αξιολογείται το κοινωνικό και οικονομικό προφίλ του υποψηφίου με ακρίβεια ενός (1) δεκαδικού ψηφίου, με συνεκτίμηση στοιχείων όπως ο τόπος μόνιμης κατοικίας των γονέων, το οικογενειακό εισόδημα, η οικογενειακή κατάσταση, ποσοστά Α.Μ.Ε.Α. του υποψηφίου.

5. Διεπιστημονικότητα του ερευνητικού έργου (Έως 10 μόρια). Αξιολογείται εάν το ερευνητικό πρόγραμμα συνδυάζει περισσότερες της μιας επιστημονικές περιοχές και πεδία, όπως π.χ. Χημεία και Βιολογία, Φυσική και Μαθηματικά κλπ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή αίτησης ΕΔΩ.

Πηγή ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online