Υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών από το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη

Το Ίδρυμα «ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ» προκηρύσσει, σύμφωνα με τα άρθρα 2/παρ.1α και 9 του Οργανισμού του ( ΦΕΚ 535/24.08.90) σε συνδυασμό με το άρθρο 9 του Ν. 2120/93 ( ΦΕΚ 24.04.1993) τη χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές.

Ειδικότερα για το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα χορηγηθούν:

Έως 20 υποτροφίες εσωτερικού ή εξωτερικού διάρκειας 1 έτους για μεταπτυχιακές σπουδές σε προδιδακτορικό επίπεδο (MASTER, DEA ή MPHIL ως αυτοτελές δίπλωμα ή ισότιμο αυτών), στους παρακάτω τομείς σπουδών:

  • Ανθρωπιστικές – Κοινωνικές Επιστήμες.
  • Ιατρική, Φυσικές και Βιολογικές Επιστήμες.
  • Τεχνολογικές Επιστήμες.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι υποψήφιοι πρέπει:

  • Να είναι Έλληνες κατά το γένος, γεννηθέντες από 01.01.1995 και μετά.
  • Να είναι κάτοχοι Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ με βαθμό τουλάχιστον 8,50.
  • Να γνωρίζουν άριστα τη γλώσσα της χώρας που επιθυμούν να σπουδάσουν.
  • Να μην έχουν τόσο αυτοί, όσο και οι γονείς τους επαρκή οικονομικά μέσα για την συνέχιση των σπουδών τους.
  • Να παρουσιασθούν σε συνέντευξη, εφόσον κληθούν.

Έντυπο αιτήσεως, πλήρες κείμενο της προκηρύξεως και πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.lilianvoudouri.gr.

Οι αιτήσεις πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώνονται ιδιοχείρως και να τηρείται αυστηρά ο προβλεπόμενος στο έντυπο αριθμός λέξεων, αλλιώς δεν θα γίνονται δεκτές.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να την υποβάλουν ταχυδρομικά μέσω συστημένης επιστολής και μέχρι 27.03.2020 εις το Ίδρυμα « ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ», στην κάτωθι διεύθυνση:

Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, Νίκης 16 ( 7ος όροφος), 105 57 Αθήνα

Στο Φάκελο πρέπει να συμπεριλαμβάνονται, πέραν του συμπληρωμένου εντύπου αιτήσεως, και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Πιστοποιητικό σπουδών ΑΕΙ, όπου πρέπει να αναγράφεται ο τελικός βαθμός, αναλυτική βαθμολογία, αποδεικτικά πτυχία ξένων γλωσσών και απολυτήριο Λυκείου. Αυτοί οι οποίοι αναμένεται να αποφοιτήσουν στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, μπορεί να υποβάλουν αντί τίτλου σπουδών, πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία και τελικό μέσο όρο .

2. Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές καθηγητών τους.

3. Εγγραφή ή προεγγραφή ή θετικά στοιχεία αλληλογραφίας, για την αποδοχή τους από το Πανεπιστήμιο, στο οποίο προτίθενται να πραγματοποιήσουν τις σπουδές τους από τα οποία θα προκύπτει σαφώς το αντικείμενο σπουδών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι έως την εκάστοτε καταληκτική ημερομηνία εξέτασης των υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχει επιβεβαιωθεί η αποδοχή τους, έστω και υπό όρους, από το Πανεπιστήμιο και να έχει υποβληθεί στο Ίδρυμα το σχετικό έγγραφο.

4. Δήλωση και εκκαθαριστικό σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος του τρέχοντος Οικονομικού έτους ( δηλαδή της προηγούμενης οικονομικής χρήση) του υποψηφίου και των γονέων του.

Το ποσόν της υποτροφίας για σπουδές στο εξωτερικό ανέρχεται σε 9.000 ευρώ ετησίως που καταβάλλεται σε 3 δόσεις.

Για σπουδές στο εσωτερικό το ποσόν ανέρχεται σε 3.000 ευρώ ετησίως.

Ο κατάλογος των επιτυχόντων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Ιδρύματος.

Πηγή Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online