Υποτροφίες μεταδιδακτόρων από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ανακοίνωσε τη χορήγηση υποτροφιών σε μεταδιδάκτορες των τμημάτων του για διάστημα 8 μηνών. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν περατώσει το διδακτορικό τους έως 18 μήνες πριν την ημερομηνία ανακοίνωσης της παρούσας Πρόσκλησης.

Η αίτηση που υποβάλλουν οι υποψήφιοι περιλαμβάνει:

  • Έκθεση του ερευνητικού αντικειμένου στο πλαίσιο της μεταδιδακτορικής έρευνας, η οποία θα έχει έκταση έως 2.000 λέξεις. Η έκθεση θα είναι δομημένη ως εξής: (α) Περίληψη, (β) Στόχοι, (γ) Θεωρητικό υπόβαθρο και επιστημονικά ερωτήματα, (δ) Μεθοδολογικές προσεγγίσεις και (ε) Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης (υπό μορφή πίνακα ή διαγράμματος). Το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να εναρμονίζεται με την αιτούμενη διάρκεια της υποτροφίας σε μήνες και δεν θα υπερβαίνει τους 8 συνεχόμενους μήνες.
  • Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται κατ’ ελάχιστον οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί διδακτορικοί τίτλοι σπουδών του υποψηφίου, η ερευνητική του δραστηριότητα ως μέλος υφιστάμενης ερευνητικής ομάδας του ιδρύματος, η πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, οι δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, οι ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, τυχόν εργασιακή εμπειρία και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα προσιδιάζει στην υλοποίηση της μεταδιδακτορικής έρευνας και συμβάλει στην τεκμηρίωση της επιστημονικής επάρκειας στον επιστημονικό τομέα, κλάδο και εξειδίκευση όπου εντάσσεται η αίτηση.
  • Λοιπά δικαιολογητικά (αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, αντίγραφο πτυχίου κλπ.) όπως περιγράφεται στην προκήρυξη.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι 15/4/2019. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Πηγή Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online