Υποτροφίες διδακτορικών σπουδών από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ανακοίνωσε τη χορήγηση υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες των τμημάτων του για διάστημα 8 μηνών. Οι υποψήφιοι μπορεί να είναι:

  • Νέοι Υποψήφιοι Διδάκτορες, οι οποίοι πρέπει να έχουν περατώσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης ή πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών με Integrated Master έως 18 μήνες πριν την ημερομηνία της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
  • Ώριμοι Υποψήφιοι Διδάκτορες, οι οποίοι βρίσκονται στην τελική φάση περάτωσης του διδακτορικού τους.

Η αίτηση που υποβάλλουν οι υποψήφιοι περιλαμβάνει:

  • Έκθεση Ερευνητικού Αντικειμένου Διδακτορικής Διατριβής: Έκθεση του ερευνητικού αντικειμένου στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής, η οποία θα έχει έκταση έως 2.000 λέξεις. Η έκθεση θα είναι δομημένη ως εξής: (α) Περίληψη, (β) Στόχοι, (γ) Θεωρητικό υπόβαθρο και επιστημονικά ερωτήματα, (δ) Μεθοδολογικές προσεγγίσεις και (ε) Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης (υπό μορφή πίνακα ή διαγράμματος). Το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να εναρμονίζεται με την αιτούμενη διάρκεια της υποτροφίας σε μήνες, με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης και διάρκεια που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 10 συνεχόμενους μήνες.
  • Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται κατ’ ελάχιστον οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών του υποψηφίου, η πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, οι δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, οι ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, τυχόν εργασιακή εμπειρία και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα προσιδιάζει στην υλοποίηση της διδακτορικής διατριβής και συμβάλει στην απόκτηση επιστημονικής επάρκειας στον επιστημονικό τομέα, κλάδο και εξειδίκευση όπου εντάσσεται η αίτηση.
  • Λοιπά δικαιολογητικά (αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, αντίγραφο πτυχίου κλπ.) όπως περιγράφεται στην προκήρυξη.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι 15/4/2019. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Πηγή Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online