Υποτροφίες διδακτορικής διατριβής από το ΙΚΥ

Το ΙΚΥ ανακοίνωσε πως τις επόμενες μέρες θα προκηρύξει 211 θέσεις υποτροφιών διάρκειας έως 3 έτη για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα στο πλαίσιο της δράσης “Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας”-2ος Κύκλος”, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο. Οι υποψήφιοι διδάκτορες θα πρέπει:
1. να έχουν ξεκινήσει τη διατριβή τους μετά την 01-01-12016 (ημερομηνία απόφασης ορισμού Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής),
2. να έχουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου,
3. να μην είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος,
4. να μην έχουν λάβει κατά το παρελθόν ούτε λαμβάνουν άλλη υποτροφία από το ΙΚΥ για διδακτορικές σπουδές ή έρευνα διδακτορικού επιπέδου ή εάν έχουν λάβει άλλη υποτροφία του ΙΚΥ, να έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν,
6. ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης των φορολογικών ετών 2014, 2015 και 2016 να μην υπερβαίνει τις δεκατέσσερις χιλιάδες ευρώ (14.000,00 €) και σε περίπτωση κατά την οποία έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, τις δεκαοχτώ χιλιάδες ευρώ (18.000,00 €),
7. να μην εργάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας στον δημόσιο τομέα ως μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου ή στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου,
8. να μην χρηματοδοτούνται για την προτεινόμενη διδακτορική διατριβή ή άλλη διατριβή με συναφές θέμα από οποιαδήποτε άλλη πηγή καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας,
9. οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή να έχουν τύχει αναβολής κατάταξης για το διάστημα της υποτροφίας και την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής.

Πηγή

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online