Υποτροφίες (25) διδακτορικών σπουδών στο ΕΚΠΑ από το Ποτάμι

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Υποτροφίες Σταύρος Τσακυράκης», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Πολιτικό Κίνημα «ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ», ανακοινώνει την απονομή 25 υποτροφιών προς ενίσχυση νέων ερευνητών Υποψηφίων Διδακτόρων για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας.

Η απονομή των υποτροφιών με την επωνυμία «Υποτροφίες Σταύρος Τσακυράκης» θα πραγματοποιηθεί από την εφάπαξ δωρεά συνολικού ποσού 500.000 ευρώ εις μνήμη του καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου Σταύρου Τσακυράκη. Οι υποτροφίες αναμένεται να αρχίσουν να αποδίδονται από το οικονομικό έτος 2020.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών καλεί τους ενδιαφερόμενους οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας, σύμφωνα με τα ειδικότερα κριτήρια αξιολόγησης και όρους που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση.

Η κατανομή των 25 προς απόδοση υποτροφιών ανά Σχολή του Ε.Κ.Π.Α. διαμορφώνεται ως εξής:

 • Επιστημών Υγείας έξι
 • Φιλοσοφική τέσσερις
 • Θετικών Επιστημών τέσσερις
 • Νομική τρεις
 • Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών τρεις
 • Θεολογική δύο
 • Επιστημών της Αγωγής δύο
 • Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού μία

Β. Διάρκεια και ύψος υποτροφίας

Το ύψος της υποτροφίας του Υποψήφιου Διδάκτορα ανέρχεται σε 833,33 ευρώ μηνιαίως, ενώ η διάρκεια χορήγησης των υποτροφιών δύναται να ανέλθει έως τους 24 μήνες.

Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να χορηγηθεί υποτροφία μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής.

Γ. Δικαίωμα υποψηφιότητας – Προϋποθέσεις υποβολής αιτήσεων

Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν οι Υποψήφιοι Διδάκτορες οι οποίοι εκπονούν ήδη την Διδακτορική τους Διατριβή στο ΕΚΠΑ.

Η αίτηση υποβάλλεται από Υποψήφιους Διδάκτορες του ΕΚΠΑ, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται σωρευτικά και επί ποινή αποκλεισμού οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να έχει οριστεί από τα αρμόδια όργανα του Τμήματος η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή της Διδακτορικής Διατριβής κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 • Να μην είναι ήδη κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε οποιοδήποτε επιστημονικό τομέα.
 • Να μην λαμβάνουν καμιά άλλη υποτροφία (π.χ. Ι.Κ.Υ., ΕΛΙΔΕΚ) στο πλαίσιο εκπόνησης της διδακτορικής τους διατριβής.
 • Να μην έχουν οποιαδήποτε έμμισθη εργασιακή σχέση πλήρους απασχόλησης (σύμβαση έργου ή εργασίας) στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα.
 • Το υπολογιζόμενο συνολικό εισόδημά του υποψηφίου, συμπεριλαμβανομένου του ποσού της προς απόδοση υποτροφίας, να μην ξεπερνά το ποσό των 20.000€ ετησίως, κατά την υποβολή της αίτησης και καθ΄όλη την διάρκεια της υποτροφίας. Η εν λόγω προϋπόθεση ελέγχεται καθ΄όλη την διάρκεια απόδοσης της υποτροφίας και τυχόν μη τήρησης αυτής επιφέρει την αυτοδίκαιη διακοπή χορήγησης της υποτροφίας από τη χρονική στιγμή που διαπιστώθηκε η υπέρβαση.
 • Να έχουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
 • Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή να έχουν τύχει αναβολής κατάταξης ο χρόνος της οποίας επαρκεί για το πλήρες διάστημα της υποτροφίας.

Δ. Αιτήσεις Υποψηφίων και συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο και απαραιτήτως συνοδεύονται επί ποινή αποκλεισμού από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Βιογραφικό σημείωμα.
 • Προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.
 • Θέμα διδακτορικής διατριβής: Τίτλος, Επιστημονική Περιοχή και σύνοψη (abstract) της έρευνας στο πλαίσιο της Διδακτορικής Διατριβής.
 • Βεβαίωση μέλους ΔΕΠ από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει ξεκινήσει, υπό την επίβλεψή του, την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.
 • Βεβαίωση από την Γραμματεία του Τμήματος της σύνθεσης της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής της Διδακτορικής Διατριβής.
 • Έκθεση προόδου της Διδακτορικής Διατριβής μέχρι την υποβολή της αίτησης συνοδευόμενη από πρόταση για την έρευνα που θα διεξάγει ο ΥΔ στο πλαίσιο της διατριβής του κατά την διάρκεια της υποτροφίας.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Υποψηφίου ότι: α) έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, β) όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή και ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας γ) συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα στην τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στην αίτηση και τηρούνται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στον ΕΛΚΕ του Ε.Κ.Π.Α., με σκοπό την αξιολόγηση των υποψηφίων και την επιλογή των υποτρόφων, την κατάρτιση των σχετικών συμβάσεων και την πληρωμή των υποτροφιών.
 • Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους άνδρες υποψηφίους.
 • Σε περίπτωση αναβολής, η διάρκεια θα πρέπει να υπερβαίνει τη διάρκεια της υποτροφίας. Σε περίπτωση που η διάρκεια που αναγράφεται στο εν λόγω πιστοποιητικό δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής, ο υποψήφιος οφείλει να υποβάλει επιπλέον Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 ότι πληροί τις οριζόμενες από τον ν. 3421/2005 (ΦΕΚ τ. Α΄ 302/13-12-2005) προϋποθέσεις χορήγησης αναβολής για τη συνολική διάρκεια της υποτροφίας.
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν έχει άλλα εισοδήματα ή τα εισοδήματα που τυχόν έχει δεν ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της προς απόδοση υποτροφίας και έγκυρα πιστοποιητικά που να βεβαιώνουν το συνολικό εισόδημα που τυχόν λαμβάνουν κατά την υποβολή της αίτησης (π.χ. εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να βρουν σχετικό υπόδειγμα της αίτησης ΕΔΩ.

Ε. Διαδικασία υποβολής προτάσεων

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται αποκλειστικά με φυσική παρουσία στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (στην Χρ. Λαδά 6, Αθήνα, 7ος όροφος ή στην Πανεπιστημιούπολη, κτήριο ΤΥΠΑ ή στην Ιατρική Σχολή).

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της αίτησης ορίζεται η 20η μέρα από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ www.uoa.gr ή www.elke.uoa.gr.

ΣΤ. Κριτήρια αξιολόγησης

Τα κριτήρια αξιολόγησης που θα εξετασθούν από την Επιστημονική Επιτροπή, η οποία θα διενεργήσει την αξιολόγηση των υποψηφίων είναι τα ακόλουθα:

 • Η πληρότητα και η σαφήνεια της ερευνητικής πρότασης που θα υποβληθεί στο πλαίσιο της Διδακτορικής Διατριβής.
 • Η επιστημονική ποιότητα και πρωτοτυπία της ερευνητικής πρότασης.
 • Η αξιολόγηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων μέχρι την υποβολή της πρότασης.
 • Λοιπά στοιχεία, όπως προκύπτουν από το βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου ή τα υπόλοιπα προσκομιζόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία σχετίζονται με το ερευνητικό και επιστημονικό έργο κάθε υποψηφίου.

Ι. Υποχρεώσεις υποτρόφων

Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες θα υποβάλουν έκθεση προόδου κάθε εξάμηνο, η οποία θα υπογράφεται και από το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ. Σε περίπτωση μη προσκόμισης σχετικής έκθεσης προόδου υφίσταται σπουδαίος λόγος για τη διακοπή της χορήγησης της υποτροφίας.

Πηγή Διαύγεια
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online