Θέση εργασίας Δασκάλου ή Φιλολόγου από ΜΚΟ στην Αττική

Η ΑµΚΕ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ, ΘΕΣΜΟΙ» (ΕΚΠΕΘΕ ή ¨ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ¨) έχει αναλάβει την προετοιµασία και
λειτουργία ∆ύο (2) Μονάδων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων 16 ετών και άνω ( « ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΚΦ16+ » ή ΚΦ16+ ) (ΟΠΣ 5072967).

Η συµφωνία επιδότησης έχει διάρκεια από 15/01/2021 για ένα (1) έτος και µπορεί να παραταθεί ή συνεχιστεί. Στη περίπτωση αυτή η σύµβαση εργασίας µπορεί να παραταθεί µέχρι την ολοκλήρωση της ∆ράσης.

Ο τόπος εργασίας ϑα είναι η έδρα της Οργάνωσης µε επισκέψεις στα εποπτευόµενα διαµερίσµατα ( Κεντρικός Τοµέας Αθηνών). Η ∆ράση «ΚΦ16+» στοχεύει στην κάλυψη των ϐασικών αναγκών των ανηλίκων ταυτόχρονα µε την παϱοχή υποστηρικτικών υπηρεσιών, ώστε να διασφαλιστεί ένα επαρκές πλαίσιο προστασίας, ϕροντίδας και εκπαίδευσης µε στόχο την υποστήριξη και ενδυνάµωση των ασυνόδευτων εφήβων για την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία και τη µετάβαση στην ενηλικίωση.

Καθήκοντα

Ο Παιδαγωγός (Δάσκαλος ή Φιλόλογος) προσφέρει εντατικά µαθήµατα της ελληνικής γλώσσας στους ανηλίκους ενδυναµώνοντάς τους να επικοινωνούν χωρίς τη συνδροµή διερµηνέα µε τα λοιπά µέλη της οµάδας υποστήριξης, τον Επίτροπο και την ευρύτερη κοινότητα. Πιο συγκεκριµµένα:

  • Βοηθά τον Κοινωνικό Λειτουργό και τον Επίτροπο στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών των ϕιλοξενουµένων.
  • Επικουρεί τους ϕιλοξενούµενους, σε συνεργασία µε τον Κοινωνικό Λειτουργό και τον Επίτροπο στην ένταξη σε δηµόσια σχολεία, την υποστήριξη της ενσωµάτωσης στη σχολική κοινότητα και την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
  • ∆ιδάσκει την Ελληνική Γλώσσα, την Ιστορία και τον Πολιτισµό στους ϕιλοξενούµενους.
  • Τηρεί έντυπα και εκθέσεις αξιολόγησης των εκπαιδευόµενων.
  • Συµµετέχει στη διοργάνωση δηµιουργικών δραστηριοτήτων και ενισχυτικής διδασκαλίας των ανηλίκων.
  • Οφείλει να συντάσσει εκθέσεις για την πρόοδο κάθε ανηλίκου και να ενηµερώνει τον Κοινωνικό Λειτουργό ή τον Συντονιστή.
  • Οφείλει να παρίσταται σε τακτικές και προκαθορισµένες συναντήσεις της οµάδας υποστήριξης.
  • Οφείλει να λειτουργεί στο πλαίσιο του επαγγελµατικού του ϱόλου, να διατηρεί µια επαγγελµατική σχέση µε τους ανήλικους, να µην µοιράζεται τα προσωπικά τους δεδοµένα και να µην δηµιουργεί σχέσεις εξάρτησης, να µην αποδέχεται δώρα από τους ανήλικους ή οποιοδήποτε χρηµατικό ποσό.
  • Να τηρεί τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του ΕΚΠΕΘΕ, τον Κώδικα Αρχών και Αξιών και τις επιταγές του Κανονισµού του Προγράµµατος Χρηµατοδότησης (ΦΕΚ Β΄ 119/2020).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στην προκήρυξη ΕΔΩ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Τετάρτη, 14/04/2021 και ώρα 16:30.

Πηγή Ευρωπαϊκή Έκφραση
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online