Θέση Εκπαιδευτικού Ειδικής Αγωγής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκήρυξε τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 1 θέσης Εκπαιδευτικού Ειδικής Αγωγής, στο παράρτημα της Θήβας στο πλαίσιο του Υποέργου με τίτλο “Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών”.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Πτυχίο από Α.Ε.Ι. της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ.
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο γνωστικό αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής από Α.Ε.Ι. της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ.
  • Αποδεικτικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Αποδεδειγμένη εμπειρία παροχής εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού έργου σε άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ) και άτομα με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΑμΕΕΑ).
  • Αποδεδειγμένη Άριστη γνώση Αγγλικών (επίπεδο C2).
  • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ.
  • Έως μία (1) συστατική επιστολή με σαφή αναφορά στην ικανότητα του υποψηφίου για την εκτέλεση των εργασιών που αναγράφονται στα πακέτα εργασίας/παραδοτέα της παρούσας πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την Τετάρτη 14/10/2020 και ώρα 13:15. Περισσότερες πληροφορίες στην προκήρυξη ΕΔΩ.

Πηγή Διαύγεια
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...