Θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ

Η Συνέλευση του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών στη συνεδρίασή της στις 12-02-2020, αποφάσισε την προκήρυξη νέων θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων (άρθρο 3 του κανονισμού διδακτορικών σπουδών, ΦΕΚ 4235/20-11-2019), στις παρακάτω θεματικές:

1. Ηδονή και οδύνη στην πλατωνική πολιτική (Υπεύθυνη: Αναπλ. Καθηγήτρια κυρία Βάνα Νικολαΐδου – Κυριανίδου).

2. Φυσική φιλοσοφία στην ύστερη Αναγέννηση (Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής κ. Γεώργιος Στείρης).

3. Χριστιανική Ανθρωπολογία στην πατερική περίοδο και τον Μεσαίωνα (Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής κ. Γεώργιος Στείρης).

4. Εφαρμοσμένη Ηθική (Υπεύθυνος: Επικ. Καθηγητής κ. Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης).

Προθεσμία

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Φιλοσοφική Σχολή, 5ος όροφος, γραφείο 503, κατά το χρονικό διάστημα από 1η Μαρτίου έως 10 Μαρτίου 2020, ημέρες Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή, ώρες 11:00 π.μ. -14:00 μ.μ., προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά.

Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν για την επιλογή τους τα παρακάτω:

  • Σχετική αίτηση.
  • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα του/της υποψηφίου/ας και αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικής δραστηριότητας και επιστημονικών δημοσιευμάτων.
  • Τίτλους σπουδών και αναλυτική βαθμολογία, καθώς και κάθε άλλο αποδεικτικό στοιχείο εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης. Στην περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί σε ίδρυμα του εξωτερικού, απαιτείται επίσημη μετάφρασή τους και αναγνώρισή τους από την αρμόδια ελληνική αρχή (ΔΟΑΤΑΠ).
  • Προτεινόμενο επιβλέποντα καθηγητή, τίτλο και προσχέδιο της διδακτορικής διατριβής έκτασης 1500-3000 λέξεων (δίχως τη βιβλιογραφία), στο οποίο θα διατυπώνεται το ερευνητικό ζήτημα, η θεωρητική του θεμελίωση, οι στόχοι, οι υποθέσεις ή τα ερωτήματα, η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για τη διερεύνησή τους, τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, καθώς και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα των φάσεων εκπόνησης της διατριβής.
  • Διευκρίνιση του εάν η διατριβή θα εκπονηθεί στην αγγλική ή στη γαλλική γλώσσα.
  • Διατύπωση σχετικού αιτήματος, στην περίπτωση που η διατριβή εκπονηθεί στο πλαίσιο ενός προγράμματος συνεργασίας με άλλο εκπαιδευτικό ή ερευνητικό ίδρυμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και σχετική βεβαίωση του/της επιβλέποντος/ουσας του συνεργαζόμενου ιδρύματος.
  • Αναγνωρισμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2/C2. Αυτό δεν χρειάζεται εάν ο υποψήφιος είναι πτυχιούχος της αλλοδαπής και οι σπουδές του έχουν πραγματοποιηθεί σε μία από τις παρακάτω γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά.
  • Πριν από τη διατύπωση του θέματος ο/η υποψήφιος/α οφείλει να προσκομίσει στοιχεία από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ότι δεν έχει εκπονηθεί διατριβή με το ίδιο θέμα σε ελληνικό ΑΕΙ. Μπορείτε να βρείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη και το σχετικό ΦΕΚ για περαιτέρω πληροφορίες.
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...