Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες της Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Πατρών (χωρίς δίδακτρα)

Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) της διετίας 2019-2021 στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης.

Το ΠΜΣ οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης με μία από τις εξής ειδικεύσεις, στην οποία οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εισάγονται εξαρχής:

 • Διδακτική των Θετικών Επιστημών: Διδακτικές διαδικασίες, Εκπαιδευτικά προγράμματα, Αξιολόγηση και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση
 • Κοινωνική Θεωρία, Πολιτική και Πρακτικές στην Εκπαίδευση
 • Λόγος, Τέχνη και Πολιτισμός στην Εκπαίδευση

Το Πρόγραμμα είναι διετές και η ολοκλήρωσή του από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές προϋποθέτει παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε 9 συνολικά μαθήματα, εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας, και συμμετοχή σε σεμινάρια που είναι δυνατόν να οργανώνονται στο πλαίσιό του. Για τη λήψη του τίτλου οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να συγκεντρώσουν συνολικά 120 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για τις 40 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ έχουν (α) πτυχιούχοι Τμημάτων των ΑΕΙ της ημεδαπής, (β) πτυχιούχοι ομοταγών Πανεπιστημιακών Τμημάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, (γ) πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΤΕΙ, και (δ) τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων, οι οποίοι απαραίτητα γνωρίζουν επαρκώς μία ξένη γλώσσα.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να υποβάλουν αίτηση, στην οποία θα δηλώνεται η ειδίκευση του ΠΜΣ στην οποία επιθυμούν να εισαχθούν. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από πρόσφατη φωτογραφία του υποψήφιου. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους είναι τα εξής:

 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων
 • Επιπλέον τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν)
 • Αντίγραφο πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας ή επίσημη βεβαίωση από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος ότι κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών δεν υπήρχε δυνατότητα εκπόνησης πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας βάσει του Προγράμματος Σπουδών
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις (εάν υπάρχουν)
 • Πιστοποίηση επαρκούς γνώσης επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των αναγνωρισμένων από τον ΑΣΕΠ τίτλων Ξένων Γλωσσών επιπέδου C2

Οι υποψήφιοι θα πάρουν μέρος:

 • σε γραπτή εξέταση στην ειδίκευση την οποία έχουν δηλώσει εξαρχής στην αίτησή τους, (η εξεταστέα ύλη κάθε ειδίκευσης υπάρχει αναρτημένη ΕΔΩ)
 • σε γραπτή εξέταση γλωσσομάθειας (κατά προτίμηση αγγλικών, ή γαλλικών, γερμανικών και ιταλικών) εφόσον δεν διαθέτουν πιστοποίηση επαρκούς γνώσης επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των αναγνωρισμένων από τον ΑΣΕΠ τίτλων Ξένων Γλωσσών επιπέδου C2 (Τεύχος ΑΣΕΠ 7/15.02.2017), και
 • σε προφορική συνέντευξη μετά από πρόσκληση, εφόσον το επιτρέψει η επίδοσή τους στη γραπτή εξέταση της ειδίκευσης και η πιστοποίηση γλωσσομάθειας.

Για την τελική επιλογή, εκτός από την επίδοση στη γραπτή εξέταση της ειδίκευσης (ή και της γλωσσομάθειας), θα συνυπολογιστούν με μοριοδότηση μία σειρά από κριτήρια που αφορούν (α) τον φάκελο υποψηφιότητας (συνάφεια και βαθμός πτυχίου/διπλώματος, βαθμολογία σε μαθήματα συναφή με την ειδίκευση, συνάφεια/βαθμός πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας με την ειδίκευση, ερευνητική εμπειρία με τυχόν συναφείς ανακοινώσεις ή δημοσιεύσεις ή/και εκπαιδευτική εμπειρία), και (β) την προφορική συνέντευξη (συνεκτίμηση της επιστημονικής συγκρότησης και της προσωπικότητας των υποψήφιων).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψήφιων υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος από 10-7-2019 έως 26-7-2019, καθημερινά στο διάστημα 10.00-13.00, ή αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση Γραμματεία ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημιούπολη, 26504, Ρίο-Πάτρα. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσουν σχετικά στοιχεία στη διαδικτυακή πύλη του Πανεπιστημίου Πατρών και στον διαδικτυακό τόπο.

Οι γραπτές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την 1η εβδομάδα του Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις του ΤΕΕΑΠΗ. Οι υποψήφιοι κάθε ειδίκευσης θα ενημερωθούν εγκαίρως για την ημέρα, τις ώρες και τις αίθουσες των γραπτών εξετάσεων και των εξετάσεων γλωσσομάθειας της ειδίκευσής τους, με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Οι συνεντεύξεις όσων υποψήφιων κληθούν σε συνέντευξη θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα από 9-9-2019 έως 13-9-2019. Το πρόγραμμα των συνεντεύξεων θα ανακοινωθεί εγκαίρως στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε τη Γραμματεία (κ. Σούζα, τηλ. 2610-969828, 2610-969310) κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων καθημερινά 10.00- 13.00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την προκήρυξη ΕΔΩ.

Πηγή ΤΕΕΑΠΗ
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online