Θέσεις εργασίας Καθηγητών Πληροφορικής στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης προκήρυξε 2 θέσεις Καθηγητών Πληροφορικής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη λειτουργία των τμημάτων των Κέντρων
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α.) για το σχολικό έτος 2020-2021 στο πλαίσιο της δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής”.

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν την αίτηση τους με τα παρακάτω δικαιολογητικά σε κλειστούς φακέλους:

 • Αίτηση υπογεγραμμένη όπου να αναφέρεται ξεκάθαρα το αντικείμενο και ο κωδικός της θέσης.
 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 • Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 29 ΠΔ 50/2001 και Ν.148/11914) και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ.
 • Βιογραφικό σημείωμα.
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Αποδεικτικό γνώσης της ξένης γλώσσας συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση.
 • Αποδεικτικό εμπειρίας με βεβαιώσεις προϋπηρεσίας στο αντικείμενο. Εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με το οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαδικασία επιλογής.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση).
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:
 1. Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος.
 2. Ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση ή δικαστική αντίληψη.
 3. Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π. Δ/τος 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.
 4. Ότι έχει διαβάσει την προκήρυξη και αποδέχεται τους όρους αυτής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στην προκήρυξη ΕΔΩ.

Πηγή Διαύγεια
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...