Σχετικά με τις καθυστερήσεις στη λειτουργία του ΔΟΑΤΑΠ

Επιστολή διαμαρτυρίας εκπαιδευτικών προς τον ΔΟΑΤΑΠ και το ΑΣΕΠ

Επιστολή διαμαρτυρίας έστειλε ομάδα εκπαιδευτικών στον ΔΟΑΤΑΠ και το ΑΣΕΠ αναφορικά με τις καθυστερήσεις αναγνώρισης των ακαδημαϊκών τους προσόντων από τον ΔΟΑΤΑΠ. Διαβάστε σχετικό άρθρο μας ΕΔΩ και την επιστολή παρακάτω.

Προς: τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.,

το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)

Θέμα: Κατεπείγουσα επίσπευση της διαδικασίας αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών και προσμέτρησή τους στην επικείμενη μοριοδότησή τους.

Είμαστε κάτοχοι ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών της αλλοδαπής (πτυχία, μεταπτυχιακά, διδακτορικά), την αναγνώριση των οποίων έχουμε αιτηθεί αρμοδίως προ πολλού.

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 3328/2005 η διαδικασία αναγνώρισης τίτλου της αλλοδαπής πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 3 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και να έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι επιμέρους ενέργειες ελέγχου τους.

Ωστόσο, όμως, όπως προείπαμε, αν και έχει περάσει πολύς χρόνος (μηνών και ετών) από την κατάθεση της αιτήσεως αναγνώρισης με όλα τα υποδειχθέντα δικαιολογητικά, καθυστερεί αδικαιολόγητα και ανεπίτρεπτα για ένα κράτος δικαίου, χωρίς δική μας υπαιτιότητα, η αιτηθείσα αναγνώριση των ακαδημαϊκών μας τίτλων σπουδών.

Αναγνώριση η οποία είναι αναγκαία τόσο για την επαγγελματική, όσο και για την επιστημονική μας πρόοδο, καθώς – μεταξύ άλλων – στερούμεθα των αντιστοίχων μορίων σε διαγωνισμούς-προκηρύξεις του ΑΣΕΠ ή της δυνατότητας να συνεχίσουμε τις σπουδές μας σε ανώτερο επίπεδο.

Η ιδιότυπη αυτή επαγγελματική και επιστημονική «ομηρεία» προκαλεί σε εμάς σημαντικότατη και ανεπανόρθωτη οικονομική ζημία και ηθική βλάβη, αφού παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας προς το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ουδεμία πρόοδος έχει επέλθει στην έκδοση πράξεων αναγνώρισης.

Εν τω μεταξύ, ειδικότερα, εκδόθηκαν οι 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 προκηρύξεις του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 45/24-12-2019/τ. ΑΣΕΠ), οι οποίες αφορούν στη διαδικασία κατάταξής μας με σειρά προτεραιότητας, ως υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα, με σκοπό την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, καθώς και την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των οικείων βαθμίδων εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Προκήρυξης, οι υποψήφιοι πτυχιούχοι ιδρυμάτων του εξωτερικού οφείλουν να προσκομίσουν το πιστοποιητικό αναγνώρισης από την υπηρεσία του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας, καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με την βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων, μέχρι την ημέρα προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων (έως 3/2/2020 για τους υποψήφιους της 1ΓΕ/2019 Προκήρυξης και έως 24/2/2020 για τους υποψήφιους της 2ΓΕ/2019 Προκήρυξης).

Σύμφωνα με το προαναφερόμενα, οι κάτωθι υπογράφοντες δεν δυνάμεθα να προσκομίσουμε το πιστοποιητικό αναγνώρισης στα επισυναπτόμενα έγγραφα της Προκήρυξης, εφόσον η αιτηθείσα αναγνώριση καθυστερεί ανεπίτρεπτα πέραν του ευλόγου και νομίμου χρόνου των 3 μηνών από την υποβολή της αίτησης εκάστου από εμάς.

Συνέπεια δε τούτου θα είναι να απωλέσουμε την μοριοδότηση την οποία δικαιούμαστε και να καταταχθούμε με σειρά προτεραιότητας χωρίς να ληφθούν υπόψη τα ήδη υφιστάμενα ακαδημαϊκά μας προσόντα, αφαιρώντας μας το δικαίωμα μιας ισότιμης συμμετοχής και διεκδίκησης μιας θέσης εργασίας, λόγω υπαιτιότητας της υπηρεσίας, κατά παράβαση της αρχής του Κράτους Δικαίου και της Χρηστής Διοικήσεως.

Η ζημία και η βλάβη μας δε θα είναι ακόμα μεγαλύτερη, καθώς οι αντίστοιχοι πίνακες κατάταξης «κλειδώνουν» για το επόμενα 3 χρόνια (με δυνατότητα παράτασης) και έτσι τα αποτελέσματα της προκήρυξης θα είναι καθοριστικά και αμετάκλητα για την περαιτέρω επαγγελματική μας πορεία.

Διά ταύτα, με την παρούσα επίστολη (ρητά επιφυλασσόμενοι κάθε νομίμου δικαιώματός μας και όσα προσθέσουμε στο μέλλον) αιτουμαστε από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., την άμεση και κατεπείγουσα επίσπευση των διαδικασιών αναγνώρισης των αντίστοιχων ακαδημαϊκών μας τίτλων, προκειμένου να προλάβουμε τις ορισθείσες ως άνω ημερομηνίες των 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

Από το Α.Σ.Ε.Π., να ισχύσει και να εφαρμοστεί παλαιότερη απόφαση της ολομέλειας του ΑΣΕΠ, βάσει της οποίας γίνονται δεκτά τα πτυχία και τα μεταπτυχιακά μέχρι την ημέρα οριστικοποίησης των πινάκων, εφόσον η/ο υποψήφιος προσκομίσει το πιστοποιητικό αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online