Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται για την πρόσληψη αναπληρωτή

Η Διεύθυνση ΠΕ Ηρακλείου ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς που θα προσληφθούν ως αναπληρωτές ότι θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρόσληψης σε ευκρινή φωτοαντίγραφα κατά την πρώτη ημέρα που θα αναλάβουν υπηρεσία.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

1. Εκτύπωση σελίδας από το ΟΠΣΥΔ στην οποία αναγράφεται το ΑΦΜ.

2. Φωτοτυπία οποιουδήποτε εντύπου στο οποίο αναγράφεται το ΑΜΚΑ.

3. Φωτοτυπία  οποιουδήποτε εντύπου στο οποίο αναγράφεται το ΑΜΑ ΙΚΑ.

4. Φωτοαντίγραφο πτυχίου (Σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου να προσκομισθούν επιπλέον: α. μετάφραση, β. αναγνωριση ΔΟΑΤΑΠ, γ. απολυτήριο λυκείου).

5. Φωτοτυπία δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

6. Πρωτότυπη γνωμάτευση (του τελευταίου τρίμηνου) παθολόγου ή γενικού ιατρού Δημόσιου νοσοκομείου ή ιδιώτη (να πιστοποιείται η υγεία και φυσική καταλληλότητα του υποψηφίου υπαλλήλου να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα.

Υποχρεωτική προσκόμιση με την πρόσληψη. Απαραίτητη προϋπόθεση σε κάθε περίπτωση για την καταβολή της 1ης μισθοδοσίας.

7. Πρωτότυπη γνωμάτευση (του τελευταίου τρίμηνου) ψυχιάτρου Δημόσιου νοσοκομείου ή ιδιώτη γιατρού  (να πιστοποιείται η ψυχική υγεία και φυσική καταλληλότητα του υποψηφίου υπαλλήλου να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα .

Υποχρεωτική προσκόμιση με την πρόσληψη. Απαραίτητη προϋπόθεση σε κάθε περίπτωση για την καταβολή της 1ης μισθοδοσίας.

8. Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α (αναζητείται αυτεπάγγελτα – εάν υπάρχει ήδη παρακαλούμε να προσκομιστεί για διευκόλυνση της υπηρεσίας μας.

9. Φωτοτυπία 1ης σελίδας  βιβλιαρίου Εθνικής Τραπέζης  με ευκρινή τον αριθμό ΙΒΑΝ (με πρώτο δικαιούχο τον αναπληρωτή εκπαιδευτικό).

10. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών  (σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου να προσκομισθούν επιπλέον : α. μετάφραση, β. αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ).

11. Σεμινάριο 400 ωρών Ειδικής Αγωγής (αν υπάρχει και μόνο σε περίπτωση πρόσληψης από τον πίνακα Ειδικής Αγωγής)

12. Φωτοαντίγραφα των Βεβαιώσεων Προϋπηρεσίας κατ ΄ετος ξεχωριστά (όχι συγκεντρωτική εκτύπωση από το ΟΠΣΥΔ)

13. Όσοι εχουν βεβαίωση Προϋπηρεσίας από Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. να προσκομίσουν επιπλέον: α) απόφαση πρόσληψης και απόλυσης β) βεβαίωση από το φορέα απασχόλησης όπου να προκύπτει η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησσαν η σχέση εργασίας, το ωράριο (πλήρες,ή μειωμένο), το υποχρεωτικό πλήρες ωράριο σε περίπτωση εργασίας με μειωμένο ωράριο)η διάρκεια των προϋπηρεσιών και γ) βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται η νομική μορφή του φορέα απασχόλησης καθώς και αν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της Παραγράφου 1 του Άρθρου 7 του Ν.4354/2015.

14. Αναλυτική Κατάσταση Ενσήμων (μπορούν να εκτυπωθούν μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του ΕΦΚΑ).

15. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (μπορεί να εκτυπωθεί μέσω της Κεντρικής  Διαδικτυακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης «ΕΡΜΗΣ» http://www.ermis.gov.gr).

16. Βεβαίωση φοίτησης σπουδάζοντος ή βεβαίωση υπηρετούντος στρατιωτική θητεία τέκνου.

17. Πιστοποιητικό εντοπιότητας (μπορεί να εκτυπωθεί μέσω της  Κεντρικής  Διαδικτυακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης «ΕΡΜΗΣ» http://www.ermis.gov.gr).

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομίζονται με αυτή τη σειρά, για διευκόλυνση του ελέγχου.

Κατά την ανάληψη υπηρεσίας θα συμπληρώσουν ακόμα τα εξής:

1. Αναφορά ανάληψης παρέχεται από την υπηρεσία.

2. Αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού που δεν είναι απαραίτητο προσόν διορισμού (παρέχεται από την υπηρεσία).

Εφιστούμε την προσοχή σας στο εξής: η προσμέτρηση του μεταπτυχιακού για μισθολογική εξέλιξη θα αρχίσει αυστηρά και απαρέγκλιτα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης σας. 

3. Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας (παρέχεται από την υπηρεσία).

4. Υπεύθυνη δήλωση ότι για την εν λόγω προϋπηρεσία δεν έλαβα σύνταξη, αποζημίωση ή άλλο βοήθημα αντί σύνταξης, δεν ασκώ εμπορία κατ΄επάγγελμα και δεν ασκείται ποινική δίωξη σε βάρος μου(παρέχεται από την υπηρεσία).

Οσοι εκπαιδευτικοί ανήκουν σε ειδική κατηγορία στον πίνακα κατάταξης (πολυτεκνοι/τρίτεκνοι πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας, ομόζυγη μεσογειακή αναιμία αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω οφείλουν να καταθέσουν τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα.

Σημείωση:

Αν και τα παραπάνω είναι σε γενικές γραμμές τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από όλες τις διευθύνσεις, ενδέχεται να υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις ανά διεύθυνση.

Συνιστάται οι συνάδελφοι να επικοινωνήσουν ή να αναζητήσουν αντίστοιχη λίστα στην ιστοσελίδα της διεύθυνσης πρόσληψής τους.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online