Πώς υπολογίζονται τα μόρια αναπληρωτών γενικής εκπαίδευσης (πίνακας Β και Γ)

Ο πίνακας Β (με μόρια προϋπηρεσίας ή/και ΑΣΕΠ) και ο πίνακας Γ (μηδενικής μοριοδότησης) που χρησιμοποιείται για τις προσλήψεις αναπληρωτών Γενικής Εκπαίδευσης του σχολικού έτους 2019-20 έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

Οι υποψήφιοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κατατάσσονται κατά σειρά που εξαρτάται από το σύνολο των μορίων τους, σύμφωνα με τα ακόλουθα:

  • ένα μόριο για κάθε μήνα προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού. Η προϋπηρεσία που έχει προσφερθεί σε δυσπρόσιτα σχολεία, κατά το ανωτέρω διάστημα, υπολογίζεται στο διπλάσιο,
  • ένα μόριο για κάθε μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση από τον τελευταίο, προ της συντάξεως του πίνακα, διαγωνισμό του ΑΣΕΠ,
  • μισό μόριο για κάθε μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση από τον αντίστοιχο προτελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

Όσοι υπάγονται σε περισσότερες της μιας από τις ανωτέρω περιπτώσεις λαμβάνουν αθροιστικά τα μόρια αυτών.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Η προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού υπολογίζεται στους πίνακες αναπληρωτών μόνο στον κλάδο στον οποίο προσφέρθηκε (άρθρο 6, παρ. 13.α του ν. 3255/2004, όπως προστέθηκε με το άρθρο 9, παρ. 5 του ν. 3391/2005). Ειδικά για τους νέους κλάδους του άρθρου 29 του ν. 4521/2018:

  • στους πίνακες αναπληρωτών λαμβάνεται υπόψη αθροιστικά η (τυχόν) προσφερθείσα προϋπηρεσία του υποψηφίου στους παλιούς κλάδους, η οποία έχει αποκτηθεί κατόπιν της ημερομηνίας κτήσης του βασικού πτυχίου (υπενθυμίζεται ότι ως βασικός τίτλος για την κατάρτιση των πινάκων έχει ληφθεί υπόψη ο παλαιότερος) και
  • στην περίπτωση που υφίστανται μόρια ΑΣΕΠ σε περισσότερους του ενός παλιούς κλάδους, στους πίνακες κατάταξης των νέων κλάδων λαμβάνεται υπόψη μόνο ο υψηλότερος βαθμός ανά διαγωνισμό (τελευταίο και προτελευταίο διαγωνισμό, αντίστοιχα).

Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη η ημεροχρονολογία κτήσης του πτυχίου ανά εξεταστική περίοδο (χειμερινού εξαμήνου ή εαρινού εξαμήνου ή Σεπτεμβρίου) και, εφόσον ο χρόνος αυτός συμπίπτει για περισσότερους υποψηφίους, λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του πτυχίου.

Σε περίπτωση σύμπτωσης σε όλα τα ανωτέρω κριτήρια, η κατάταξη γίνεται αυτόματα από το σύστημα με πρόταξη του εκπ/κού με προγενέστερη ημεροχρονολογία δημιουργίας ηλεκτρονικού φακέλου.

Οι υποψήφιοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που δεν έχουν μόρια (προϋπηρεσίας ή/και ΑΣΕΠ, κατά τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο) εντάσσονται και κατατάσσονται σε συμπληρωματικό πίνακα του κλάδου τους (μηδενικής μοριοδότησης), ο οποίος συντάσσεται με αντίστοιχο τρόπο με τον πίνακα με μόρια (ήτοι, ως προς τα λοιπά – πέραν της μοριοδότησης – κριτήρια ισοβαθμίας και πρόταξης).

Ανά πίνακα, προτάσσονται με τη σειρά που αναφέρονται κάτωθι:

  • Οι υποψήφιοι που είναι πολύτεκνοι εξ ιδίας οικογενείας (ή είναι γονείς ανάπηρου τέκνου με ποσοστό αναπηρίας 67%),
  • Οι υποψήφιοι που πάσχουν από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία,
  • Όσοι πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας.

Σε κάθε περίπτωση (και ανά πίνακα), προτάσσονται οι έχοντες παιδαγωγική επάρκεια [διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 6 του ν. 2834/2000 (ΦΕΚ 160 Α΄), και του άρθρου 8, παρ. 7 του ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α΄)], όπως ισχύει.

Υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις εγγράφονται στο τέλος του οικείου πίνακα αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών. [αριθμ. 55127/Δ2/11.06.2004 (ΦΕΚ 937 Β΄) υ.α., τροποποιητική της αριθμ. 35557/Δ2/09.04.2003 υ.α.]

Για τη διαδικασία πρόσληψης ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες αυτούς, σύμφωνα με τα κριτήρια κατάρτισης των πινάκων αναπληρωτών.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Τα παραπάνω δεν ισχύουν για τους εκπ/κούς κλάδου ΠΕ73. Οι εν λόγω εκπ/κοί κατατάσσονται στον Ενιαίο Πίνακα Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. Φ.821/136077/Η2/02-09-2015 (ΦΕΚ 1872 Β΄) υ.α. «Καθορισμός κριτηρίων κατάταξης στον Ενιαίο Πίνακα Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης της παρ. 5 του άρθρου 7Α του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄)», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Φ.821/142332/Η2/11-09-2015 (ΦΕΚ 2032 Β/17-09-2015) και Φ.821/95740/Η2/10-06-2016 (ΦΕΚ 1798 Β/17-06-2016) υ.α. και ισχύει.

Υπενθυμίζεται πως οι πίνακες που αφορούν το σχολικό έτος 2019-20 είναι οι ίδιοι που χρησιμοποιήθηκαν και κατά το σχολικό έτος 2018-19. Ακόμα, υπενθυμίζεται πως οι πίνακες Β και Γ χρησιμοποιούνται για τελευταία χρονιά για την πρόσληψη αναπληρωτών.

Μπορείτε να δείτε τη μοριοδότηση για την κατάρτιση πινάκων μόνιμου προσωπικού και αναπληρωτών σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο 4589/2019 παρακάτω:
Γενική Εκπαίδευση – Εφαρμογή Υπολογισμού Μορίων Νέου Συστήματος Διορισμού Αναπληρωτών Και Μόνιμων Εκπαιδευτικών

Πηγή Διαύγεια
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online