Η κοσμητεία της ΣΑΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών για τα κολλέγια

Ανακοίνωση της Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών για τα κολλέγια

1. Το άρθρο 50 του νέου Νόμου 4653/2020, με την παράγραφο (α), καθιστά μη υποχρεωτική την αναγνώριση πτυχίων κάποιων φορέων από τον ΔΟΑΤΑΠ διαμέσου των εναλλακτικών διαδρομών αναγνώρισης που θεσπίζει.

2. Αν και όλα δείχνουν ότι το επίμαχο άρθρο αφορά τα κολέγια, αυτά πουθενά δεν αναφέρονται ρητά. Ωστόσο:

α) Σύμφωνα με τον Νόμο 4186/2013 (ΑΦ 193), άρθρο 17δ, τα κολέγια είναι ενταγμένα στη μη τυπική εκπαίδευση. Με βάση αυτή την ένταξη, τα κολέγια δεν μπορούν να αντιστοιχιστούν με φορείς τυπικής εκπαίδευσης.

β) Με βάση τον ίδιο Νόμο, οι φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης λειτουργούν με το σύστημα ECVET (άρθρο 10), σύστημα πιστωτικών μονάδων που εφαρμόζεται στην μη τυπική εκπαίδευση και δεν ταυτίζεται με το ECTS.

γ) Τα κολέγια δεν είναι ενταγμένα στο εθνικό σύστημα προσόντων και συνεπώς δεν μπορούν να αντιστοιχιστούν σε ένα υπάρχον επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση, καμία δομή μη τυπικής εκπαίδευσης δεν υπερβαίνει το επίπεδο «5». Ως γνωστό, τα Πανεπιστήμια καλύπτουν τα επίπεδα 6, 7 και 8.

3. Τόσο η ΑΔΙΠ όσο και η νέα Εθνική Αρχή (ΕΘΑΕ) δεν αξιολογούν τα κολέγια. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν γνωρίζει το επίπεδο και την ποιότητα των παρεχόμενων τίτλων σπουδών.

Για τους παραπάνω λόγους η Κοσμητεία της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών θεωρεί ότι το άρθρο 50 του Νόμου 4653/20:

αποδυναμώνει και απορρυθμίζει τη Δημόσια Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, την οποία στην ουσία εξομοιώνει με τα αμφιβόλου ποιότητας παραρτήματα διαφόρων ξένων (πραγματικών ή κατ’ ευφημισμόν) πανεπιστημίων στη χώρα μας,

υποβαθμίζει τα προσόντα των μελλοντικών εκπαιδευτικών εξισώνοντάς τα με τα παρεχόμενα από τα κολέγια, τα οποία δεν έχουν αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί για το έργο που παρέχουν, και

ισοπεδώνει τα επαγγελματικά δικαιώματα των μελλοντικών εκπαιδευτικών με αυτά των πάσης φύσεως κολεγίων, στα οποία εν τέλει εισάγονται κατά πλειοψηφία αυτοί εκ των υποψηφίων που εν πολλοίς αδυνατούν να επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις της χώρας μας για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Τα μέλη της Κοσμητείας της ΣΑΚΕ, χωρίς να αμφισβητούμε την υποχρέωση της χώρας μας να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρούμε ότι υπάρχουν περιθώρια και τρόποι προκειμένου να διασφαλιστούν η ακαδημαϊκή, παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια των υπό διορισμό εκπαιδευτικών, χωρίς να παρεκκλίνουμε από τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις μας.

Στο πνεύμα αυτό προτείνουμε:

Α. Η επαγγελματική ισοτιμία και ισοδυναμία να ελέγχονται αυστηρότερα από το ΣΑΕΠ.

Β. Ειδικά για τους αποφοίτους των Παιδαγωγικών καθώς και των «καθηγητικών» Τμημάτων, το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ) να αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμμετοχή σε διαδικασίες διορισμού που προβλέπονται από την ελληνική πολιτεία. Σημειώνεται ότι οι απόφοιτοι των δημόσιων ΑΕΙ αποκτούν το ΠΠΔΕ κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Τέλος, επειδή η εφαρμογή της εν λόγω διάταξης δύναται να αποτελέσει προπέτασμα για την εφαρμογή πολιτικών που θα οδηγήσουν στην περαιτέρω απαξίωση των ελληνικών Τριτοβαθμίων Ιδρυμάτων και θα βοηθήσουν στην εισαγωγή της ιδιωτικής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης πλαγίως, με παράκαμψη του Συντάγματος της χώρας μας, καλούμε τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών να συζητήσει το θέμα και να πάρει θέση, όπως έχουν ήδη πράξει και άλλα ΑΕΙ της χώρας.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online