Διευκρινίσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την προκήρυξη της Ειδικής Αγωγής

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κυκλοφόρησε εγκύκλιο με διευκρινίσεις για τη διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών. Σε αυτήν επισημαίνονται προς τις Διευθύνσεις τα εξής:

Δεν λαμβάνονται υπόψη πιστοποιητικά/έγγραφα με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη του χρόνου λήξης της προθεσμίας υποβολής των σχετικών ηλεκτρονικών αιτήσεων στο ΑΣΕΠ (24-5- 2019) και, ως εκ τούτου, δεν καταχωρίζεται η σχετική ιδιότητα στο ΟΠΣΥΔ.

Καταχώριση στοιχείων/πεδίων στον ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφίων στο ΟΠΣΥΔ διενεργείται μόνο για υποψηφίους των οποίων η εξειδίκευση στην ειδική αγωγή προκύπτει από τα καταχωρισμένα πεδία του ηλεκτρονικού φακέλου τους (ή/και από τα δικαιολογητικά που προσκομίζουν κατά την παρούσα διαδικασία).

Σύμφωνα με το ν.4589/2019 τίτλοι σπουδών, μεταπτυχιακοί τίτλοι και διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά αποκλειστικά, εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας (και αντιστοιχίας για τους βασικούς τίτλους σπουδών) από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (ή τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα, σύμφωνα με τις ισχύουσες, κατά τον χρόνο αναγνώρισης της ακαδημαϊκής ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας, διατάξεις). Ως εκ τούτου, δεν καταχωρίζονται στο ΟΠΣΥΔ βασικοί τίτλοι σπουδών, μεταπτυχιακοί τίτλοι και διδακτορικά διπλώματα, τα οποία συνοδεύονται από βεβαίωση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από το Σ.Α.Ε.Π. (με την παρούσα ή τις προϋφιστάμενες μορφές/ονομασίες του).

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην εγκύκλιο.

Πηγή Διαύγεια
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online