Τι ισχύει για την απαλλαγή μαθητών α/θμιας από τα θρησκευτικά (ΦΕΚ)

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3675/Β/9-8-21 η απόφαση Αριθμ. 98268/Δ1 για την απαλλαγή μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από την ενεργό συμμετοχή σε μαθήματα. Συγκεκριμένα για τα Θρησκευτικά το άρθρο 3 προβλέπει τα εξής:

α) Μαθητές/τριες οι οποίοι/ες δεν είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι (δηλαδή αλλόθρησκοι, ετερόδοξοι άθρησκοι, άθεοι, αγνωστικιστές) δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να απαλλαγούν από την υποχρέωση παρακολούθησης του μαθήματος των Θρησκευτικών, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στον/στη Διευθυντή/ντρια ή Προϊστάμενο/ νη της σχολικής μονάδας στην οποία θα αναφέρεται το εξής: «Λόγοι θρησκευτικής συνείδησης δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή του παιδιού μου στο μάθημα των Θρησκευτικών».

Η αίτηση υπογράφεται και από τους δύο γονείς/κηδεμόνες του/της. Μόνον στην περίπτωση που η γονική μέριμνα ασκείται από τον ένα γονέα, αρκεί η υπογραφή του/της ασκούντος/ούσης τη γονική μέριμνα.

β) Η ως άνω αίτηση, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής και των δύο γονέων ή του ενός εφόσον μόνο ένας από τους γονείς ασκεί τη γονική μέριμνα, παραλαμβάνεται από τον/τη Διευθυντή/ντρια ή Προϊστάμενο/νη του σχολείου εντός αποκλειστικής χρονικής προθεσμίας που διαρκεί από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την πέμπτη ημέρα μετά την έναρξη των μαθημάτων κάθε σχολικού έτους.

Το γνήσιο της υπογραφής δύναται να βεβαιώνει κατά την παρ. 1 του άρθρου 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45) και ο/η Διευθυντής/ντρια ή Προϊστάμενος/νη της σχολικής μονάδας κατά την υποβολή της αίτησης, η οποία υπογράφεται ενώπιον του/της.

γ) Ο/Η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με τον Σύλλογο των διδασκόντων/ουσών αποφασίζουν κατά περίπτωση για τον τρόπο που απασχολούνται υποχρεωτικά οι απαλλασσόμενοι/ες μαθητές/τριες (όπως ενδεικτικά διαφορετικό διδακτικό αντικείμενο σε άλλο τμήμα της ίδιας τάξης ή ερευνητική δημιουργική δραστηριότητα), συντάσσοντας σχετική πράξη στο Βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων/ ουσών, και έχοντας την πλήρη ευθύνη.

Σε περίπτωση που η τάξη στην οποία φοιτούν οι απαλλασσόμενοι/ες μαθητές/τριες λειτουργεί μόνο με ένα τμήμα ή πρόκειται για ολιγοθέσιο δημοτικό σχολείο, οι μαθητές/τριες αυτοί/ές παρακολουθούν εκπαιδευτικό πρόγραμμα που καθορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών.

Στην περίπτωση των 1/θέσιων δημοτικών σχολείων, ο/η αρμόδιος/α εκπαιδευτικός ΠΕ70 καθορίζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο θα παρακολουθήσει ο/η μαθητής/τρια σε συνεργασία με τον/την αρμόδιο/α Σύμβουλο Εκπαίδευσης και τον/την αρμόδιο/α Προϊστάμενο/η Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων.

Σε καμία περίπτωση, δεν επιτρέπεται οι μαθητές/τριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών να περιφέρονται εντός ή εκτός της σχολικής μονάδας ή να απουσιάζουν αδικαιολόγητα.

δ) Η απαλλαγή αρχίζει από την έναρξη των μαθημάτων, αφορά ολόκληρο το σχολικό έτος και δύναται να ανανεωθεί για κάθε επόμενο σχολικό έτος με την ίδια διαδικασία. Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών ή ο/η Προϊστάμενος/μένη 1/θέσιου δημοτικού σχολείου συντάσσει σχετική πράξη στο Βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, στην οποία καταγράφονται οι δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχει ο/η απαλλασσόμενος/η μαθητής/τρια την ώρα διεξαγωγής του μαθήματος των Θρησκευτικών.

ε) Οι μαθητές/τριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών απαλλάσσονται και από τον εκκλησιασμό και την προσευχή, εφόσον οι γονείς/κηδεμόνες το έχουν δηλώσει στην αίτησή τους για την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών.

Στην περίπτωση του εκκλησιασμού και όσον αφορά τους/τις μαθητές/τριες που έχουν απαλλαγεί από αυτόν, ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών αποφασίζει τον τρόπο απασχόλησης των μαθητών/τριών αυτών συντάσσoντας σχετική πράξη στο Βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών.

Στα 1/θέσια σχολεία, όταν δεν υπάρχει επάρκεια εκπαιδευτικού προσωπικού, οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από τον/την Προϊστάμενο/μένη της σχολικής μονάδας εγκαίρως για την ημέρα και ώρα πραγματοποίησής του, καθώς και για την ώρα προσέλευσης των απαλλασσόμενων μαθητών/τριών στο σχολείο.

Σε κάθε περίπτωση, ο/η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας οφείλει να ενημερώνει τους γονείς/κηδεμόνες τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα για τον επικείμενο εκκλησιασμό και να μην χαρακτηρίζει απόντες τους/τις μαθητές/τριες που έχουν απαλλαγεί από αυτόν, στην περίπτωση που, με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους, προσέλθουν στη σχολική μονάδα μετά το πέρας του εκκλησιασμού και πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

Στην περίπτωση της προσευχής, με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας ή Προϊστάμενου/νης και του Συλλόγου Διδασκόντων/ ουσών ορίζεται η διαδικασία της μη συμμετοχής λόγω της απαλλαγής. Στην περίπτωση 1/θέσιου Δημοστικού Σχολείου η διαδικασία μη συμμετοχής του/της μαθητή/τριας στην προσευχή ορίζεται από τον/την αρμόδιο/α εκπαιδευτικό ΠΕ 70 σε συνεργασία με τον αρμόδιο Σύμβουλο Εκπαίδευσης και τον/την αρμόδιο/α Προϊστάμενο/νη Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων.

Πηγή Εφημερίδα της Κυβέρνησης
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online