ΑΣΕΠ: σχετικά με την εκπρόθεσμη πληρωμή του παράβολου

Το ΑΣΕΠ, δια του Αντιπροέδρου του κου Αθανάσιου Παπαϊωάννου, απάντησε στην Αναφορά στη Βουλή των Βουλευτών του ΚΚΕ κυρίων Ιωάννη Δελή και Λεωνίδα Στολτίδη, αναφορικά με νομοθετική ρύθμιση για τους εκπαιδευτικούς της Ειδικής Αγωγής, που απορρίφθηκαν από το ΑΣΕΠ λόγω μη έγκαιρης καταβολής παραβόλου και τη συμπερίληψή τους στους Πίνακες των Προκηρύξεων 1ΕΑ/2019, 2ΕΑ/2019 και 3ΕΑ/2019.

Διαβάστε την απάντηση παρακάτω:

Σχετικά με το από 10-12-2019 Ψήφισμα της Α’ Ε.Λ.Μ.Ε. Θεσσαλονίκης για νομοθετική ρύθμιση του θέματος της μη καταβολής παράβολου υπέρ του Δημοσίου από υποψηφίους εκπαιδευτικούς στις προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π. 1ΕΑ/2019, 2ΕΑ/2019 και 3ΕΑ/2019 που περιλαμβάνεται στην ανωτέρω αναφορά, η οποία κατατέθηκε από τους βουλευτές, κ.κ. Γιάννη Δελή και Λεωνίδα Στολτίδη, κατά το λόνο αρμοδιότητας του Α.Σ.Ε.Π., σας γνωρίζουμε τα εξής:Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) είναι η συνταγματικά κατοχυρωμένη Ανεξάρτητη Αρχή (άρθρα 101Α’, 103 παρ. 7 και 118 παρ. 6 του Συντάγματος), στον έλεγχο της οποίας υπάγεται η πρόσληψη υπαλλήλων στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Ειδικότερα, το Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28Α’), όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, έχει ως αποκλειστική αποστολή την εφαρμογή των νόμων που αφορούν την πλήρωση θέσεων στον δημόσιο τομέα (άρθρο 2), η οποία γίνεται είτε με διαγωνισμό είτε με επιλογή σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια, ασκεί δε όλες τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες για την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών έως τον καθορισμό των διοριστέων (άρθρο 3).

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 53 έως και 67 του ν. 4589/2019 (Φ.Ε.Κ. 13Α’), οι κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), καθώς και οι λειτουργικές ανάγκες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καλύπτονται με επιλογή προσωπικού που διενεργείται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) βάσει προτεραιότητας, το οποίο προκηρύσσει και διενεργεί κάθε 2 σχολικά έτη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, ύστερα από σχετικό αίτημα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Με την προκήρυξη καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διεξαγωγή της διαδικασίας.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2190/1994, η προκήρυξη πλήρωσης θέσεων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα προσόντα πρόσληψης (γενικά και ειδικά), τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

Το Α.Σ.Ε.Π. καθορίζει έντυπο αίτησης κατάλληλο για μηχανογραφική επεξεργασία. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν στο Α.Σ.Ε.Π. αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται η καταβολή στο δημόσιο ταμείο παράβολου, το οποίο αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού και η αξία του οποίου με την απόφαση ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/ Φ.18/33296,30202/25-1-2017 (Φ.Ε.Κ. 362, τ. Δεύτερο) των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει οριστεί σε 3 ευρώ.

Τέλος, στα άρθρα 5 και 37 της απόφασης 42948/10-12-2003 (Φ.Ε.Κ. 1854/11-12- 2003, τ. Δεύτερο) του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με θέμα «Πλήρωση Θέσεων του Δημόσιου Τομέα», όπως ισχύει, ορίζεται ότι η αίτηση υποβάλλεται στο Α.Σ.Ε.Π. μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην προκήρυξη και συνοδεύεται από το αποδεικτικό καταβολής του καθορισμένου παράβολου.

Υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις δεν συνοδεύονται από αποδεικτικό καταβολής του καθορισμένου παράβολου αποκλείονται από τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων της συνκεκριμένης προκήρυξης.

Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις, το Α.Σ.Ε.Π. εξέδωσε: α) την προκήρυξη 1ΕΑ/2019 (Φ.Ε.Κ. 13/25-4-2019, τ. Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση β) την προκήρυξη 2ΕΑ/2019 (Φ.Ε.Κ. 14/25-4-2019, τ. Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), διαφόρων κλάδων, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και γ) την προκήρυξη 3ΕΑ/2019 (Φ.Ε.Κ. 12/24-4-2019, τ. Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψηφίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας ΠΕ.

Στο κεφάλαιο Α’ (ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ) καθεμιάς εκ των ως άνω προκηρύξεων, οι οποίες αποτελούν το κανονιστικό πλαίσιο για τη διεξαγωγή της κατ’ιδίαν διαγωνιστικής διαδικασίας και δεσμεύουν τόσο τη Διοίκηση όσο και τους συμμετέχοντες, ορίστηκε ότι οι υποψήφιοι έπρεπε να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π. αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), από 21 Μαΐου μέχρι και 5 Ιουνίου 2019, για τις προκηρύξεις 1ΕΑ/2019 και 2ΕΑ/2019, και από 8 Μαΐου μέχρι και 24 Μαΐου 2019, για την προκήρυξη 3ΕΑ/2019.

Προκειμένου να υποβληθεί η ανωτέρω ηλεκτρονική αίτηση στο Α.Σ.Ε.Π., την ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της οποίας φέρουν αποκλειστικά οι υποψήφιοι, και οι 3 προκηρύξεις ανέφεραν ότι οι ενδιαφερόμενοι έπρεπε να εκδώσουν μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παράβολου (e-Παράβολο) παράβολο 3 ευρώ υπέρ του Δημοσίου (Α.Σ.Ε.Π.), από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.qsis.gr).

Μάλιστα, για τη διευκόλυνσή τους, οι ως άνω προκηρύξεις όριζαν ότι στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. είχε δημιουργηθεί σχετικός σύνδεσμος, με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ», ο οποίος οδηγούσε στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Οι υποψήφιοι, αφού ολοκλήρωναν τη διαδικασία δέσμευσης του παράβολου από την εφαρμογή της Γ.Γ.Π.Σ., έπρεπε να αναγράψουν τον αριθμό παράβολου, τον οποίο χορηγεί η εφαρμογή (e- Παράβολο), στο κατάλληλο προς τούτο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησής τους και να καταβάλουν το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παράβολου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, άλλως, η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.

Τέλος, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ της καθεμιάς προκήρυξης, υπό τον τίτλο «ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ», αναγράφονταν αναλυτικές πληροφορίες για τη συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και ορίζονταν τα εξής: «Σε κάθε περίπτωση κρίνεται σκόπιμο οι υποψήφιοι να συμβουλεύονται τον «Οδηγό Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για πολίτες» στην αρχική σελίδα του διαδικτυακού τόπου του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.pr), όπου παρέχονται στους υποψηφίους ηλεκτρονικά αναλυτικές οδηγίες, ειδικά κείμενα βοήθειας, βίντεο και παραδείγματα συμπλήρωσης ανά πεδίο».

Από τα στοιχεία των υπηρεσιών του Α.Σ.Ε.Π. προκύπτουν ότι: α) στην προκήρυξη 1ΕΑ/2019 υπέβαλαν αίτηση 3.449 υποψήφιοι, β) στην προκήρυξη 2ΕΑ/2019 υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής 9.916 υποψήφιοι και γ) στην προκήρυξη 3ΕΑ/2019 υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής 28.097 υποψήφιοι.

Οι υποψήφιοι της κάθε προκήρυξης κατατάχθηκαν, κατά μηχανογραφικό τρόπο, σε πίνακες κατάταξης με βάση τα στοιχεία που οι ίδιοι υπευθύνως δήλωσαν στην ηλεκτρονική τους αίτηση. Στη συνέχεια, μετά από τον σχετικό έλεγχο των δηλωθέντων στην αίτηση συμμετοχής τους με βάση τα στοιχεία που είχαν καταχωριστεί στους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς φακέλους των υποψήφιων εκπαιδευτικών που τηρούνται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (που είναι αρμόδια για την τήρηση της όλης διαδικασίας) κατάρτισε τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης και απορριπτέων, οι οποίοι καταχωρίστηκαν στο διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π.

Στους πίνακες απορριπτέων και των τριών προκηρύξεων ενεγράφησαν 1.599, συνολικά, υποψήφιοι (83 της προκήρυξης 1ΕΑ/2019, 333 της προκήρυξης 2ΕΑ/2019 και 1.183 της προκήρυξης 3ΕΑ/2019) με τη μοναδική αιτιολογία «ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ». Κατόπιν των ανωτέρω, σημειώνονται τα εξής:

Η καταβολή του παράβολου, ως δημοσίου εσόδου, εκ μέρους των υποψηφίων είναι υποχρεωτική εκ του νόμου για την αποδοχή της αίτησης συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής που διενεργεί το Α.Σ.Ε.Π., όπως, άλλωστε, αυτό ισχύει και σε πολλές άλλες κατηγορίες υποθέσεων των πολιτών, οι οποίες σχετίζονται με υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτούς από την Πολιτεία.

Η λειτουργία της σχετικής εφαρμογής «e-Παράβολο», μέσω της οποίας εκδίδεται το παράβολο, υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γ.Γ.Π.Σ.

Το Α.Σ.Ε.Π., δια της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμού, προκειμένου να καταρτίσει τους ανωτέρω προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων κάθε προκήρυξης, προέβη στη διαδικασία ελέγχου καταβολής παραβολών με τη διασταύρωση των δηλωθέντων από τους υποψηφίους σχετικών στοιχείων με αυτά της Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ1163/3-7-2013 (Φ.Ε.Κ. 1675/8-7-2013, τ. Δεύτερο) του Υφυπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την όμοια ΠΟΑ 1150/15-5-2014 (Φ.Ε.Κ. 1357/28-5-2014 ).

Από τον ανωτέρω έλεγχο προέκυψε ότι κάποιοι από τους υποψηφίους είχαν μεν δεσμεύσει το παράβολο αλλά δεν είχαν καταβάλει και το ποσό που αντιστοιχεί σε αυτό. Το Α.Σ.Ε.Π. δεν μπορούσε να μην εφαρμόσει το νόμο και να δεχθεί αιτήσεις υποψηφίων που δεν είχαν καταβάλει το σχετικό παράβολο συμμετοχής.

Ωστόσο, το Α.Σ.Ε.Π. έκανε δεκτές τις αιτήσεις των υποψηφίων που είχαν καταβάλει το παράβολο μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων αλλά εντός της προθεσμίας των δύο (2) μηνών που από το νόμο προβλέπεται για την καταβολή του.

Το Α.Σ.Ε.Π., με σχετικές αποφάσεις των Τμημάτων του, έχει ολοκληρώσει τον αυτεπάγγελτο έλεγχο νομιμότητας επί των προσωρινών πινάκων κατάταξης και απορριπτέων και έχει εξετάσει τις υποβληθείσες ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων των προκηρύξεων 1ΕΑ/2019 και 2ΕΑ/2019.

Στο πλαίσιο αυτό έκανε δεκτές ενστάσεις συγκεκριμένων υποψηφίων σχετικά με το παράβολο, οι οποίοι, όμως, είχαν ήδη καταβάλει το παράβολο εντός της ανωτέρω νόμιμης προθεσμίας καταβολής. Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, μετά την κύρωσή τους, έχουν δημοσιευτεί στα Φ.Ε.Κ. 2350/13-12-2019, 2361/18-12-2019 και 2380/19-12-2019 (τ. Τρίτο).

Για την προκήρυξη 3ΕΑ/2019 διενεργείται ο αυτεπάγγελτος έλεγχος νομιμότητας επί των προσωρινών πινάκων κατάταξης και απορριπτέων και η εξέταση των 2.909 ενστάσεων που έχουν υποβληθεί κατά των προσωρινών πινάκων, εκ των οποίων οι 640 αφορούν το θέμα του παράβολου.

Στο πλαίσιο αυτού του ελέγχου θα αντιμετωπιστούν και τα όποια ζητήματα ανακύπτουν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις υποψηφίων σε σχέση με το θέμα αυτό (π.χ. αναριθμητισμός των στοιχείων του παράβολου), οι οποίοι, πάντως, έχουν ήδη καταβάλει το παράβολο, όπως αυτό συνέβη στην αντίστοιχη διαδικασία των προκηρύξεων 1ΕΑ/2019 και 2ΕΑ/2019.

Τέλος, σημειώνεται ότι δεν υπήρξε καμία δυσλειτουργία του συστήματος και κανένα τεχνικό πρόβλημα δεν παρουσιάστηκε κατά την υποβολή των αιτήσεων και των τριών ως άνω διαγωνιστικών διαδικασιών, σε σχέση με τις υπόλοιπες διαδικασίες που το Α.Σ.Ε.Π., ήδη επί σειρά ετών, διενεργεί.

Το συγκεκριμένο απόσπασμα περί παραβολών των εν λόγω προκηρύξεων είναι ίδιο σε όλες τις προκηρύξεις που εκδίδει το Α.Σ.Ε.Π. κάθε χρόνο και κανένα ζήτημα δεν ετέθη να γίνουν δεκτοί υποψήφιοι που δεν είχαν καταβάλει το παράβολο. Εξ άλλου, οι υπόλοιποι υποψήφιοι των ως άνω προκηρύξεων υπέβαλαν την αίτηση συμμετοχής τους χωρίς πρόβλημα όσον αφορά το παράβολο.

Κατόπιν των ανωτέρω, το θέμα το οποίο τίθεται με την παρούσα αναφορά, ήτοι τη νομοθετική ρύθμιση του ζητήματος για όλους τους υποψηφίους των ανωτέρω προκηρύξεων που δεν έχουν καταβάλει το σχετικό παράβολο, δεν δύναται να απαντηθεί από το Α.Σ.Ε.Π., καθόσον αυτό εκφεύγει του πλαισίου των αρμοδιοτήτων του.

Πηγή Ελληνικό Κοινοβούλιο
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online