Εγγραφές ανηλίκων αιτούντων άσυλο στο σχολείο

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ απόφαση που αφορά τις εγγραφές ανήλικων αιτούντων ή ανήλικων τέκνων αιτούντων διεθνή προστασία σε σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε στο έδαφος της ελληνικής επικράτειας (ΦΕΚ Β/208/3-2-20). Διαβάστε αναλυτικά παρακάτω:

Άρθρο 1

1. Οι ανήλικοι αιτούντες και τα ανήλικα τέκνα των αιτούντων διεθνή προστασία κατά την παραμονή τους στη χώρα υποχρεούνται να εντάσσονται σε μονάδες παροχής εκπαίδευσης. Οι αρμόδιες αρχές υποχρεούνται να παράσχουν τα αναγκαία και επαρκή μέσα για την υποστήριξη και διευκόλυνση της σχετικής διαδικασίας.

Η ένταξη γίνεται υπό προϋποθέσεις, ανάλογες με αυτές που ισχύουν για τους Έλληνες πολίτες και με διευκολύνσεις, ως προς την εγγραφή σε περίπτωση δυσχερειών υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών και για όσο χρονικό διάστημα δεν εκτελείται μέτρο απομάκρυνσης, που εκκρεμεί κατά των ιδίων ή των γονέων τους.

2. Οι ανήλικοι αιτούντες ή τα ανήλικα τέκνα των αιτούντων διεθνή προστασία εγγράφονται και με ελλιπή δικαιολογητικά, εφόσον εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4636/2019 (Α’169), σε όλες τις τάξεις του Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και αποκλειστικά στην Α’ τάξη Λυκείου, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

3. Η διαδικασία εγγραφής των ανωτέρω μαθητών/τριών πρέπει να διευκολύνεται από τους Διευθυντές/ντριες ή Προϊστάμενους/ες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι/ες οφείλουν να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (ιδίως, μεταξύ άλλων, υπόδειξη της πλησιέστερης σχολικής μονάδας βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του αιτούντος, αίτημα για ίδρυση Τ.Υ ΖΕΠ Ι και II, αίτημα για ίδρυση ΔΥΕΠ).

4. Οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων εγγράφουν τους ανωτέρω μαθητές/τριες κατόπιν υποβολής αιτήσεως από:

  • τους/τις κηδεμόνες τους ή
  • τον/τη Συντονιστή/στρια Εκπαίδευσης Προσφύγων και με την προσκόμιση του δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία.

Στην αίτηση αναγράφεται η τάξη εγγραφής. Επισημαίνεται ότι η καταχώριση των στοιχείων των μαθητών/τριών μπορεί να γίνει και σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στοιχεία στην υποβληθείσα αίτηση, μέχρι την προσκόμιση μεταφρασμένων δικαιολογητικών.

Στην περίπτωση κατά την οποία τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις α και β του πρώτου εδαφίου πρόσωπα δεν υφίστανται, δεν καθίσταται δυνατόν να ευρεθούν, ή για οποιοδήποτε λόγο αδυνατούν να προβούν στην υποβολή της αίτησης, εγγράφονται με μέριμνα του ίδιου του/ της Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας.

Αρθρο 2

1. Για την εγγραφή σε Λύκειο, η Ηλεκτρονική Αίτηση των ανήλικων αιτούντων ή των ανήλικων τέκνων των αιτούντων διεθνή προστασία, οι οποίοι/ες επιθυμούν την εγγραφή τους σε Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο, μπορεί να υποβάλλεται από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου ή από τον/τη Συντονιστή/στρια Εκπαίδευσης Προσφύγων, με τους προσωπικούς του/της κωδικούς taxis, αφού οι κηδεμόνες τους (ή, στην περίπτωση των ασυνόδευτων ανηλίκων, οι επίτροποι τους) υποβάλουν στη διεύθυνση του σχολείου Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία:

  • εξουσιοδοτούν τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολεί- ου ή τον/τη Συντονιστή/στρια Εκπαίδευσης Προσφύγων να υποβάλει αντ’ αυτών την Ηλεκτρονική Αίτηση,
  • δηλώνουν την προτίμησή τους στον τύπο σχολείου που επιθυμούν να εγγραφούν,
  • δηλώνουν την αδυναμία τους να υποβάλουν οι ίδιοι/ ες την Ηλεκτρονική Αίτηση,
  • δηλώνουν ότι θα προσκομίσουν: αα) το δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία και ββ) βεβαίωση διαμονής υπογεγραμμένη από τον Διοικητή του κέντρου φιλοξενίας ή της δομής φιλοξενίας προσφύγων στην οποία δηλώνεται παράλληλα η αδυναμία του/της ενδιαφερόμενου/ης για την απόκτηση κωδικών taxis ή γγ) βεβαίωση διαμονής σε άλλη δομή (π.χ. στεγαστικό πρόγραμμα, Μ.Κ.Ο., Δήμους, Διεθνή Οργανισμό). Στην περίπτωση αυτή, η βεβαίωση εκδίδεται από τον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα που δηλώνει παράλληλα την αδυναμία του/της ενδιαφερόμενου/ης για την απόκτηση κωδικών taxis.

2. Απώλεια του δικαιώματος παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος της δευτεροβάθμιας εκ- παίδευσης, δεν επέρχεται αποκλειστικά και μόνο λόγω ενηλικίωσης των ανωτέρω αιτούντων.

3. Αναφορικά με τις εγγραφές των μαθητών/τριών Δ.Ε. από ξένα σχολεία ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 14 της με αρ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β’ 2005) υπουργικής απόφασης.

Πηγή Εθνικό Τυπογραφείο
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online