Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών

Η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας ανακοίνωσε τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ. Διαβάστε αναλυτικά παρακάτω:

“Προκειμένου οι αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικοί/ΕΕΠ/ΕΒΠ να αναλάβουν υπηρεσία, θα πρέπει να προσκομίσουν την ημέρα της ανάληψης όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα (εκτός από τις ιατρικές γνωματεύσεις που πρέπει να είναι πρωτότυπες).

Δύο πρόσφατες πρωτότυπες ιατρικές βεβαιώσεις α) μόνο παθολόγου ή γενικού γιατρού και β) μόνο ψυχίατρου ή νευρολόγου-ψυχίατρου) Δημοσίου ή ιδιώτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

α) Στις γνωματεύσεις είναι απαραίτητο να αναγράφεται: η παρούσα βεβαίωση χορηγείται για την άσκηση διδακτικού έργου/στήριξη μαθητών σε σχολικές μονάδες της Α/θμιας Εκπαίδευσης.

Η προσκόμιση των ιατρικών βεβαιώσεων είναι απαραίτητη κατά την διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας, καθώς αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της πρώτης μισθοδοσίας.

Πτυχίο: (σε περίπτωση ξενόγλωσσου προσκομίζεται το ξενόγλωσσο, η επίσημη μετάφραση και η αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ). Για ξενόγλωσσο πτυχίο πρέπει να προσκομιστούν και τα τρία έγγραφα. Γίνονται δεκτές και βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά κτήσης πτυχίου.

Α.Μ.Κ.Α.: Γίνεται δεκτή η Βεβαίωση Απογραφής Ασφαλισμένου από το ΙΚΑ καθώς και η περίπτωση αναγραφής του μαζί με το ΑΜΑ σε φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου του ΙΚΑ (ηλεκτρονική αποτύπωση, όχι χειρόγραφη). Επίσης, γίνεται δεκτή και η εκτύπωση του ενημερωτικού εντύπου της ασφαλιστικής ικανότητας ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: Στη μηχανή Αναζήτησης πληκτρολογείτε ασφαλιστική ικανότητα-( είσοδος στη φόρμα)-εισαγωγή ΑΜΑ,ΑΜΚΑ,ΑΦΜ-επιβεβαιώνετε με αναγραφόμενο κωδικό-είσοδος-αριστερό κλίκ στο εικονίδιο με τον εκτυπωτή-εκτύπωση του αρχείου PDF

Α.Μ.Α: Γίνεται δεκτή η Βεβαίωση Απογραφής Ασφαλισμένου από το ΙΚΑ καθώς και η περίπτωση αναγραφής του μαζί με το ΑΜΚΑ σε φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου του ΙΚΑ (ηλεκτρονική αποτύπωση) ή χειρόγραφη μόνο στο ειδικό πεδίο για το ΑΜΑ . Επίσης, γίνεται δεκτή και η περίπτωση αναγραφής του μαζί με το ΑΜΚΑ στο ενημερωτικό έντυπο της ασφαλιστικής ικανότητας ( όπως περιγράφεται παραπάνω).

ΑΦΜ: Γίνεται δεκτή η εκτύπωση του ΑΦΜ από το ΟΠΣΥΔ ώς ακολούθως: εισαγωγή στο Σύστημα με κωδικούς ΟΠΣΥΔ-κλικ στο σύνδεσμο Φάκελος-δεξί κλικ και εκτύπωση εάν δίνει αυτή την επιλογή ή αποθήκευση ως… (εάν δεν είναι συνδεδεμένος ο υπολογιστής με εκτυπωτή αποθηκεύετε σε εξωτερική συσκευή αποθήκευσης και εκτυπώνετε σε Η/Υ με δυνατότητα εκτύπωσης) στην εμφανιζόμενη σελίδα όπου και αναγράφεται ο ΑΦΜ ( ΔΕΝ εκτυπώνετε την αίτηση-δήλωση περιοχών προτίμησης). Θεωρείται έγκυρη και η βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ που εκδίδει η αρμόδια ΔΟΥ. Μην προσκομίζετε εκκαθαριστικό της εφορίας ή τη βεβαίωση απογραφής ασφαλισμένου από το ΙΚΑ( όπως για ΑΜΚΑ-ΑΜΑ) στη οποία αναγράφεται και ο ΑΦΜ.

ΑΔΤ: Το φωτοαντίγραφο της ταυτότητας πρέπει να είναι ευκρινές.

Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης ή έγγραφο που χορηγείται από την τράπεζα και αναγράφεται ο IBAN: (για αναπληρωτές ΕΣΠΑ & ΠΔΕ μόνο Εθνικής Τράπεζας – 1ο όνομα δικαιούχου: ο/η εν λόγω εκπ/κός). Το φωτοαντίγραφο πρέπει να είναι ευκρινές. Δεν γίνονται δεκτά φωτοαντίγραφα στα οποία έχει γραφτεί ο αριθμός ΙΒΑΝ χειρόγραφα με μολύβι ή στυλό, «πατώντας» πάνω στην ηλεκτρονική αποτύπωση.

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό: Προσκομίζεται ο τίτλος του μεταπτυχιακού/διδακτορικού και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Σε περίπτωση ξενόγλωσσου προσκομίζεται το ξενόγλωσσο, η επίσημη μετάφραση, η αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ καθώς και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών.

Σε περίπτωση προσκόμισης πιστοποιητικού κτήσης/μεταπτυχιακού/ διδακτορικού τίτλου σπουδών θα πρέπει να συνοδεύεται από την αναλυτική βαθμολογία. Πρέπει να προσκομιστούν όλα τα παραπάνω έγγραφα για να γίνει αναγνώριση του τίτλου.

Συγκεντρωτική βεβαίωση προϋπηρεσίαςαπό το ΟΠΣΥΔ για υπηρέτηση σε σχολικές μονάδες, βεβαιώσεις προϋπηρεσιών κατ’ έτος ξεχωριστά και κατά χρονολογική σειρά για υπηρέτηση σε άλλο φορέα και εκτύπωση ενσήμων ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: Στη μηχανή αναζήτησης πληκτρολογείτε eefka-ηλεκτρονικές υπηρεσίες για ασφαλισμένους-ατομικός λογαριασμός ασφάλισης μισθωτών-εισαγωγή κωδικών TAXIS-αριστερό κλικ στο πεδίο συνέχεια στο TAXISNET- εισαγωγή κωδικών TAXIS-εισαγωγή ΑΜΚΑ- είσοδος-ένσημα από 2002 και μετά-εκτύπωση.Για ένσημα πρίν το 2002: είσοδος στο ATLAS. gov.gr-εισαγωγή κωδικών TAXIS-ασφαλιστικό βιογραφικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ένσημα πρέπει να συνοδεύουν απαραίτητα τις προϋπηρεσίες κατά την ανάληψη.

Αναγνωρίζεται και η ιδιωτική προϋπηρεσία με προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής στην επετηρίδα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Όταν η προϋπηρεσία αφορά σε άλλο φορέα (π.χ. ΙΕΚ, ΟΑΕΔ, στρατιωτικές σχολές κλπ), θα προσκομίζεται και αντίγραφο της σύμβασης εργασίας.

Πρόσφατο (εντός τελευταίου τριμήνου) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (μόνο αν είστε έγγαμοι ή/και με ανήλικα τέκνα). Δεν γίνονται δεκτά πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί πέραν του τριμήνου.

Σε περίπτωση σπουδάζοντος τέκνου απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση σπουδών στην οποία να αναγράφεται η ημερομηνία 1ης εγγραφής και τα προβλεπόμενα εξάμηνα περάτωσης των σπουδών. Για τους πρωτοετείς φοιτητές, απαραίτητη είναι υπεύθυνη δήλωση από τον αναπληρωτή/τρια στην οποία θα δηλώνεται η σχολή εισαγωγής και ότι θα προσκομιστεί η βεβαίωση φοίτησης αμέσως μετά την εγγραφή.

Ειδική κατηγορία: Βεβαίωση Α/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής από ΚΕΠΑ στην οποία να εκτίθεται το ιστορικό της ασθένειας).

(για τους άρρενες εκπαιδευτικούς/ΕΕΠ/ΕΒΠ) Έγγραφο απόλυσης στο οποίο αναγράφεται ο Στρατιωτικός Αριθμός(ΣΑ) και ο Δήμος στον οποίο είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Αρρένων για να γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης.

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται εάν ο/η αναπληρωτής /τρια είναι παλαιός( με ένσημα πριν το 1993) ή νέος(με ένσημα μετά το 1993) ασφαλισμένος ( θα την βρίσκετε μαζί με άλλες υπεύθυνες δηλώσεις και αιτήσεις ως συνημμένο έντυπο στην εκάστοτε ανακοίνωση, στην ιστοσελίδα της Δ/νσης, για την ανάληψη υπηρεσίας κατά τις φάσεις προσλήψεων )

Οι παλαιοί ασφαλισμένοι αναπληρωτές/τριες (με ένσημα πριν το1993) πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον τα παρακάτω έγγραφα:

Αντίγραφο καρτέλας ενσήμων με επικολλημένα ένσημα, τα οποία συμπεριλαμβάνουν κλάδο σύνταξης, μέχρι τις 31/12/1992 ή Απόφαση Ασφαλιστικού Οργανισμού Κύριας Ασφάλισης στην οποία θα αναφέρεται η έναρξη ασφάλισης του υπαλλήλου σ’ αυτόν μέχρι την 31/12/1992.

Βεβαίωση Κύριου Ασφαλιστικού Φορέα από την οποία να προκύπτει ότι ο υπάλληλος είναι παλαιός ασφαλισμένος(βεβαίωση απογραφής)

Όσες αναπληρώτριες έχουν γεννήσει το τελευταίο 15μηνο, να προσκομίσουν το έντυπο «Επιδόματα μητρότητας» από το ΙΚΑ.

Παρακαλούνται, οι αναπληρώτριες που:

  1. βρίσκονται σε περίοδο κύησης/λοχείας ή δικαιούνται άδεια ανατροφής (για συνολικό διάστημα 3,5 μηνών αμέσως μετά τη λήξη της άδειας λοχείας)
  2. έχουν παιδί ηλικίας έως δύο (2) ετών και επιθυμούν να κάνουν χρήση μειωμένου διδακτικού ωραρίου
  3. έχουν συνολική διδακτική προϋπηρεσία άνω των 10 ετών,

να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 22213 52723 (κ. Λεοντιάδου Σοφία) και 22213 52721 (κ. Μπισμπικοπούλου Βασιλική)

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά, παρακαλούμε να προσκομιστούν με την παραπάνω σειρά, για διευκόλυνση του ελέγχου και ταχύτερη εξυπηρέτηση”.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online