Αλλαγές στη μοριοδότηση του νέου συστήματος διορισμών

Με νέο πλαίσιο μοριοδότησης διορισμού εκπαιδευτικών, που επανακατατέθηκε την Πέμπτη στη Βουλή από τον Υπουργό, ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας. Το τελικό σχέδιο αναλύεται σε μοριοδότηση ακαδημαϊκών προσόντων, εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας και κοινωνικών κριτηρίων ως εξής:

Α. Ακαδημαϊκά Προσόντα : 120 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο

 • Διδακτορικό δίπλωμα: 40 μονάδες.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους: 20 μονάδες.
 • Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους: 8 μονάδες.
 • Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ: 7 μονάδες.
 • Ο βαθμός του πτυχίου: για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από 1 έως 10, το γινόμενο των μονάδων που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του βαθμού του πτυχίου, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, με συντελεστή 2,5 της μονάδας και με ανώτατο όριο τις 25 μονάδες. Σε περίπτωση που η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή στην κλίμακα αυτή.
 • Άριστη γνώση  έως δύο ξένων γλωσσών:   7 μονάδες για  κάθε μία εξ αυτών.
 • Πολύ καλή γνώση έως δύο ξένων γλωσσών:  5 μονάδες για κάθε μία εξ αυτών.
 • Καλή γνώση έως δύο ξένων γλωσσών :  3 μονάδες για κάθε μία εξ αυτών.
 • Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή Α΄ επιπέδου (ενότητες Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου):  4 μονάδες.
 • Επιμόρφωση ΑΕΙ ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον 7 μηνών: 2 μονάδες.

 Β. Εκπαιδευτική προϋπηρεσία:120 κατ’ ανώτατο όριο

 • Mία μονάδα ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας έως κατ’ ανώτατο όριο 120 μήνες. 

Γ. Κοινωνικά κριτήρια:

 • Τρεις μονάδες για κάθε τέκνο ανήλικο για το οποίο ο υποψήφιος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια ή άγαμο και δεν έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας ή σπουδάζει σε ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγές ίδρυμα της αλλοδαπής ή εκπληρώνει τη στρατιωτική του υποχρέωση και δεν έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του.
 • Αναπηρία (50%) και άνω του υποψηφίου ή του/της συζύγου, εφόσον ο έγγαμος βίος έχει διαρκέσει τουλάχιστον 10 έτη, ή τέκνου: το γινόμενο των μονάδων το οποίο προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσοστού αναπηρίας με συντελεστή 0,4 της μονάδας.  Η αναπηρία του υποψηφίου μοριοδοτείται εφόσον δεν οφείλεται κατά κανένα ποσοστό σε ψυχικές παθήσεις.
Πηγή ΥΠΠΕΘ
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχόλια
Loading...
Viagra Kaufen Tadalafil Kaufen Buy Klonopin Online